Aktualności

Informacja w sprawie składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy

Opublikowano: 18.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż adresatami wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora powinny być jednostki organizacyjne danej uczelni.

Natomiast we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, skierowanym do Centralnej Komisji do Spraw  Stopni i Tytułów, powinna zostać wskazana przez kandydata – równolegle do uczelni – jej jednostka organizacyjna.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018

Opublikowano: 06.12.2018

Z przyjemnością informujmy, że Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych został laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku za całokształt dorobku. Serdecznie gratulujmy!

źródło:https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-2018-rozdane

Projekt statutu Rady Doskonałości Naukowej w RGNiSW i KPN

Opublikowano: 04.12.2018

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to ciało, które będzie działało na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej. Docelowo zastąpi Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał właśnie pierwszy projekt statutu rady, który został skierowany do konsultacji.

Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni (aktualizacja)

Opublikowano: 03.12.2018

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 3 LIPCA 2018 R. WPROWADZAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE- najważniejsze zmiany:

1. Informacje ogólne dotyczące CK.

2. Postępowania o awans naukowy.

3. Sprawy związane z przyznawaniem uprawnień.

Rozporządzenie w sprawie powstawania wykazów czasopism i wydawnictw

Opublikowano: 13.11.2018

Podstawowym założeniem rozporządzenia jest dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

  

Wykazy punktowanych czasopism i wydawnictw monografii stanowią bardzo ważny element systemu oceny działalności naukowej badaczy. Celem nadrzędnym Konstytucji dla Nauki, a także wydanego właśnie rozporządzenia, jest przede wszystkim postawienie na ambitne badania naukowe.  Właśnie dlatego będą wspierane polskie czasopisma naukowe i motywowanie ich do wejścia na wyższy, światowy poziom. Docenione zostaną zaniedbywane nadania humanistyczne i społeczne. Usystematyzowane zostaną zasady oceny artykułów i monografii, żeby były bardziej przejrzyste.  Ministerstwo zastosuje zobiektywizowane wskaźniki, a także jawną ocenę ekspertów.

Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma

Opublikowano: 05.11.2018

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018r. w sprawie naboru do zespołów doradczych oceniających czasopisma, Ministerstwo powała 44 zespoły doradcze, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

            Kluczowym kryterium doboru członków zespołów doradczych będą indywidualne osiągnięcia naukowe kandydatów.

            Zgłoszenia kandydatów opatrzone podpisem Kandydata i właściwego Dziekana Wydziału  należy złożyć na formularzu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną w terminie do 14 listopada 2018r. do Zespołu ds. Nauki, pok.405

Komunikat w sprawie oświadczeń

Opublikowano: 05.11.2018

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Działalność związana z prowadzeniem działalności naukowej obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Podstawowym narzędziem w tym procesie są dwa oświadczenia:

 1. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
 2. oświadczenie upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

Informacja dotycząca przepisów regulujących stawki opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego

Opublikowano: 29.10.2018

Określone w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz.1837), stawki za wydanie odpisu doktorskiego i habilitacyjnego oraz duplikatu tych dyplomów mają zastosowanie do postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, które będą wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Konkurs o nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w roku 2018

Opublikowano: 29.10.2018

Politechnika Warszawska ogłasza XX edycję  Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA), promującego wybitne prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018 w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej.

Ogólne informacje o Konkursie

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest ogłaszany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo – technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (Centro Ricerche Fiat), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.), które współfinansują nagrody oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej.

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Opublikowano: 19.10.2018

W dniu 15 listopada 2018 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 6 listopada 2018 r. - telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41.

od 4 listopada do 14 listopada 2018 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 403

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Opublikowano: 17.10.2018

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie w dniu 12 października 2018 r. projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Logo HR Exellence in Research – Badanie ankietowe doktorantów

Opublikowano: 11.10.2018

Politechnika Warszawska w terminie od dnia 17.09.18r. do dnia 15.10.2018r. realizuje badanie uczestników studiów doktoranckich mające na celu opracowanie wniosku o przyznanie wyróżnienia Logo HR Exellence in Research.

Jednym z etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską logo HR jest przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej. Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HRS4R oraz polityka OTM-R.

Komunikat w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 03.10.2018

W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. traci moc ustawa o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r.

Jednocześnie zawieszeniu ulega proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej prowadzony na podstawie komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej  oraz  o okresowym przeglądzie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

źródło: Komunikat MNiSW

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin

Opublikowano: 21.09.2018

Pod wpływem argumentów środowiska dokonano korekt niektórych założeń nowego rozporządzenia w sprawie dyscyplin. Podstawowe cele to:

 1. odejście od sztucznego zawężania badań,
 2. dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych,
 3. możliwość uczciwej oceny działalności naukowej.

 Najważniejszą zmianą względem pierwotnego projektu rozporządzenia to wyodrębnienie astronomii jako odrębnej dyscypliny w ramach dziadziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Opublikowano: 19.09.2018

Stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczone są dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. 

W XII edycji konkursu przyznano 181 stypendiów wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat. z Politechniki Warszawskiej otrzymali:

 • dr inż. Tomasz Marcin Bobiński z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;
 • dr inż. Piotr Marcin Bazarnik z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Nabór wniosków na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Opublikowano: 04.09.2018

MNiSW podało komunikat dotyczący naboru wniosków do strumieni finansowania ogłaszanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, która zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce traci moc z dniem 1 października 2018 r.
W związku z powyższym m.in.:

dr hab. Alicja BACHMATIUK laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2018 r.

Opublikowano: 22.08.2018

Z przyjemnością informujmy, że Pani dr hab. Alicja BACHMATIUK z Wydziału Chemicznego została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujmy.

Informacja dotycząca sposobu realizacji inwestycji

Opublikowano: 13.07.2018

MNiSW informuje, że po otrzymaniu decyzji przyznającej środki finansowe z budżetu państwa na wnioskowaną inwestycję należy:

-rozpocząć procedury przetargowe  zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

-podpisać umowę z wykonawcą,

- złożyć w ministerstwie  harmonogram płatności – najpóźniej do 30 listopada roku, na który została przyznana dotacja oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą (jeżeli wysokość przyznanych środków finansowych przekracza 3.000.000 zł). 

Należy pamiętać, ze dotacja musi zostać wykorzystana w kwocie i w roku wskazanym w decyzji. Oznacza to , że na dzień 31 grudnia na rachunku bankowym wnioskodawcy powinno pozostać 0 zł. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji inwestycji wymagają zgody Ministra. 

Jeżeli realizacja inwestycji trwa dłużej niż rok, to do 28 lutego, następnego roku należy złożyć raport roczny (w wersji papierowej lub przez e-PUAP). 

Równie ważny jest wkład własny na inwestycję. Jeśli we wniosku był deklarowany, to należy go wykazać w raporcie rocznym i końcowym. 

Zakończenie inwestycji następuje w chwili przyjęcia całego asortymentu na stan środków trwałych jednostki i wystawienie dokumentu OT.

Następnie Wnioskodawca ma 60 dnia na złożenie raportu końcowego (wersja papierowa lub przez e-PUAP) z wykorzystania środków finansowych na naukę.

Szczegółowe informacje oraz podstawy prawne i dane kontaktowe do pracowników ministerstwa dostępne są w KOMUNIKACIE

Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Opublikowano: 11.07.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków do strumieni finansowania nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski złożone po dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 roku zostaną umorzone.

Zbliża się termin składania wniosków na SPUB-y

Opublikowano: 11.07.2018

W celu złożenia wniosku o przyznanie dotacji należy:
1. Wypełnić formularz w systemie OSF
2. Wygenerować wersję roboczą wniosku:
a) część A załącznika w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęciami  jednostki i podpisem kierownika jednostki,
b) wniosek w jednym egzemplarzu opatrzony pieczęciami jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora
należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 7. września 2018 roku. Zespół ds. Nauki po podpisaniu (Kwestor) części A załącznika do rozporządzenia przekaże na wydział informację dotyczącą możliwości wysłania wniosku w systemie OSF oraz dostarczy część A wniosku w wersji papierowej do Ministerstwa.
W przypadku wysłania części A załącznika nr 1 do MNiSW drogą elektroniczną, obowiązuje termin do dnia 15 września 2018 r.

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje na 2019 r.

Opublikowano: 10.07.2018

W dniu 31 sierpnia 2018 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2019 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

W celu złożenia wniosku o przyznanie dotacji należy:

1. Wypełnić wniosek w systemie OSF

2. Wygenerować wersję roboczą wniosku:

a) część A załącznika w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęciami  jednostki i podpisem kierownika jednostki,

b) wniosek w jednym egzemplarzu opatrzony pieczęciami jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora

należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 20 sierpnia 2018 roku. 

Zespół ds. Nauki po podpisaniu (Kwestor, Rektor) części A załącznika do rozporządzenia przekaże na wydział informację dotyczącą możliwości wysłania wniosku w systemie OSF oraz dostarczy część A wniosku w wersji papierowej do Ministerstwa.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego inwestycji, wnioski, które zaczęli Państwo wypełniać w systemie OSF przed zmianą rozporządzenia, ze względów technicznych nie będą mogły być wysłane do MNiSW. W celu wysłania wniosku należy przenieść dane do nowoutworzonego w systemie OSF formularza wniosku.

Ogłoszenie wyników II edycji konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Opublikowano: 10.07.2018

MNiSW na swojej stronie publikuje listę wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywna ocenę. Z Politechniki Warszawskiej pozytywną ocenę otrzymał:

 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Mechatroniki
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydział Chemiczny 

Komunikat MNiSW

Terminy składania raportu rocznego z programu "Doktorat wdrożeniowy"

Opublikowano: 26.06.2018

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 26.06.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków do Rady Narodowego Centrum Nauki.

Umieszczamy szablony dokumentów z możliwością ich wykorzystania:

Podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zgłoszenia, należy złożyć w terminie: 

 • do dnia 17 lipca 2018 r. w Zespole ds. Nauki
 • do dnia 20 lipca 2018 r. do MNiSW.

 

Szczegółowe informacje o konkursiehttps://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki_20180621.html

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/1220/1

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 15.05.2018

W dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.