Finansowanie nauki

1. Podmiot otrzymujący środki finansowe na naukę jest obowiązany do:

1) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych na naukę;

2) terminowej realizacji zadań;

3) rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę, z wyłączeniem środków przyznanych na stypendia dla wybitnych młodych naukowców;

4) złożenia raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych na naukę wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów.

2. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę jest ich wydatkowanie zgodnie z ustawą, zakresem rzeczowym określonym we wniosku, na podstawie którego została przyznana dotacja, lub z umową określającą warunki finansowania, realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych na naukę.

3. Przy ocenie raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych na naukę uwzględnia się kryteria:

1) zgodność zakresu wykonanych zadań z decyzją o przyznaniu dotacji lub umową, o której mowa w ust. 2;

2) wykorzystanie środków finansowych na naukę zgodnie z przeznaczeniem;

3) zasadność poniesionych kosztów w stosunku do zrealizowanych zadań.

 

28 lutego 2018 r.  - termin składania do MNiSW raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na realizację inwestycji aparaturowych i budowlanych

31 marzec 2018 r. - termin składania do MNiSW raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na działalność statutową