Finansowanie nauki

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza:

  • jedną subwencję, zamiast finansowania w postaci odrębnych dotacji,
  • środki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego otrzymywać będzie uczelnia, a nie podstawowa jednostka naukowa,
  • większą elastyczność w wydatkowaniu środków i ochronny tunel finansowy,
  • dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości.

Wysokość subwencji ustalana jest na podstawie algorytmów określonych w Rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Przyznanie środków finansowych

Na podstawie art. 371 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyznaje się środki finansowe na:

w formie subwencji 

  • utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego,
  • utrzymanie i rozwój potencjału badawczego;

w formie dotacji podmiotowej

  • aparaturę naukowo-badawczą lub stanowisko badawcze, unikatowe w skali kraju,
  • specjalną infrastrukturę informatyczną (mające istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa);

w formie dotacji celowej

  • kształcenie,
  • działalność naukową.