Aktualności

Dotacje na realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową

Opublikowano: 23.07.2019

Do 15 września 2019 r. jednostki PW mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową. 

Dotacje na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej

Opublikowano: 22.07.2019

Do 31 października 2019 r.  jednostki PW mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na utrzymanie: aparatury naukowo- badawczej lub stanowiska badawczego, bądź specjalnej infrastruktury informatycznej.

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 08.07.2019

8 lipca 2019 r. mija termin składania wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, ogłoszony Komunikatem MNiSW z dnia 4 czerwca 2019 r. o naborze wniosków i wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2019

Opublikowano: 07.06.2019

Do dnia 17 czerwca 2019 roku osoby uprawnione mogą składać wniosek (wraz z pełną dokumentacją) o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w Zespole ds. Nauki. Nagrody przyznawane są za wyróżniającą się rozprawę doktorską, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej, wskazane w rozporządzeniu w §5.

Uwaga! Uczelnia może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej kategorii nagród.

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 30.05.2019

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 29.05.2019

W tegorocznych wyborach pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej wzięło udział niemal 63% uprawnionych do głosowania. Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej z  dyscyplin. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów. Po zakończeniu wyborów wyłoniono 141 członków Rady Doskonałości Naukowej.

Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców 2019-II termin

Opublikowano: 07.05.2019

UWAGA! Do dnia 30 listopada 2019 r. (w Zespole ds. Nauki) można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. 

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich i nowe regulaminy studiów

Opublikowano: 26.04.2019

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich oraz regulaminy studiów na podstawie których rozpocznie się kształcenie w roku akademickim 2019/20, powinny zostać uchwalone w terminie, który umożliwi ich faktyczne wejście w życie 1 października 2019r.

Zmiany w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Opublikowano: 23.04.2019

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 jeszcze tylko do 30 kwietnia 2019r. mogą otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Późniejsze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora będą wszczynane od 1 października 2019 r.,co najważniejsze, odbędzie się to już na podstawie nowych przepisów prawa.

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 23.04.2019

Głosowanie na członków Rady Doskonałości Naukowej odbywa się od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 poprzez system wyborczy RDN.

Plan Konferencji Naukowych PW- 2019r.

Opublikowano: 16.04.2019

Harmonogram planowanych Konferencji Naukowych w 2019 roku, realizowanych przez Politechnikę Warszawską oraz we współpracy i innymi jednostkami naukowymi. 

Jest już pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Opublikowano: 22.01.2019

Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie poddane ocenie ekspertów KEN-u.

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Opublikowano: 14.01.2019

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” przewidywane jest na II połowę lutego 2019 r.

Przesunięcie o miesiąc terminu ogłoszenia wyników konkursu jest związane ze zmianami wprowadzonymi do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198).

Więcej informacji: Komunikat MNiSW

Nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki

Opublikowano: 07.01.2019

Informujemy o naborze kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki.
Zgłoszenia kandydatów należy przesłać na adres: Agnieszka.Dymicka@pw.edu.pl w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Formularz: zgłoszenie kandydata do komisji ewaluacji nauki należy przesłać w wersji edytowalnej (nie zawiera podpisów),
2. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. Skan parafowanego przez Dziekana Wydziału, z którego zgłaszany jest kandydat Oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym,
4. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw,
5. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

 

Uczelnia będzie mogła zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzi działalność naukową.

Kadencja KEN rozpoczyna się w dniu 1 marca 2019 roku.

Kryteria doboru kandydatów oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w linku: https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-na-czlonkow-komisji-ewaluacji-nauki.

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Opublikowano: 21.12.2018

Niech Święta Bożego Narodzenia
otulą nas magią serdecznych życzeń,
zapachem choinki,
ciepłą, rodzinną atmosferą.
Przyniosą śpiew kolędy i piękne chwile.
A Nowy 2019 Rok
da satysfakcję i spełnienie marzeń.
Z najlepszymi życzeniami Zespół ds. Nauki

Wzór oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień

Opublikowano: 18.12.2018

W związku z obowiązkiem przedłożenia do Centralnej Komisji przez podmioty, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), oświadczeń w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, Centralna Komisja wnosi o stosowanie się do załączonego oświadczenia (.pdf)

Informacja w sprawie składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy

Opublikowano: 18.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż adresatami wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora powinny być jednostki organizacyjne danej uczelni.

Natomiast we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, skierowanym do Centralnej Komisji do Spraw  Stopni i Tytułów, powinna zostać wskazana przez kandydata – równolegle do uczelni – jej jednostka organizacyjna.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018

Opublikowano: 06.12.2018

Z przyjemnością informujmy, że Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych został laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku za całokształt dorobku. Serdecznie gratulujmy!

źródło:https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-2018-rozdane

Projekt statutu Rady Doskonałości Naukowej w RGNiSW i KPN

Opublikowano: 04.12.2018

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to ciało, które będzie działało na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej. Docelowo zastąpi Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał właśnie pierwszy projekt statutu rady, który został skierowany do konsultacji.

Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni (aktualizacja)

Opublikowano: 03.12.2018

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 3 LIPCA 2018 R. WPROWADZAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE- najważniejsze zmiany:

1. Informacje ogólne dotyczące CK.

2. Postępowania o awans naukowy.

3. Sprawy związane z przyznawaniem uprawnień.

Rozporządzenie w sprawie powstawania wykazów czasopism i wydawnictw

Opublikowano: 13.11.2018

Podstawowym założeniem rozporządzenia jest dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

  

Wykazy punktowanych czasopism i wydawnictw monografii stanowią bardzo ważny element systemu oceny działalności naukowej badaczy. Celem nadrzędnym Konstytucji dla Nauki, a także wydanego właśnie rozporządzenia, jest przede wszystkim postawienie na ambitne badania naukowe.  Właśnie dlatego będą wspierane polskie czasopisma naukowe i motywowanie ich do wejścia na wyższy, światowy poziom. Docenione zostaną zaniedbywane nadania humanistyczne i społeczne. Usystematyzowane zostaną zasady oceny artykułów i monografii, żeby były bardziej przejrzyste.  Ministerstwo zastosuje zobiektywizowane wskaźniki, a także jawną ocenę ekspertów.

Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma

Opublikowano: 05.11.2018

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018r. w sprawie naboru do zespołów doradczych oceniających czasopisma, Ministerstwo powała 44 zespoły doradcze, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

            Kluczowym kryterium doboru członków zespołów doradczych będą indywidualne osiągnięcia naukowe kandydatów.

            Zgłoszenia kandydatów opatrzone podpisem Kandydata i właściwego Dziekana Wydziału  należy złożyć na formularzu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną w terminie do 14 listopada 2018r. do Zespołu ds. Nauki, pok.405

Komunikat w sprawie oświadczeń

Opublikowano: 05.11.2018

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Działalność związana z prowadzeniem działalności naukowej obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Podstawowym narzędziem w tym procesie są dwa oświadczenia:

  1. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
  2. oświadczenie upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

Informacja dotycząca przepisów regulujących stawki opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego

Opublikowano: 29.10.2018

Określone w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz.1837), stawki za wydanie odpisu doktorskiego i habilitacyjnego oraz duplikatu tych dyplomów mają zastosowanie do postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, które będą wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Konkurs o nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w roku 2018

Opublikowano: 29.10.2018

Politechnika Warszawska ogłasza XX edycję  Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA), promującego wybitne prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018 w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej.

Ogólne informacje o Konkursie

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest ogłaszany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo – technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (Centro Ricerche Fiat), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.), które współfinansują nagrody oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej.