Aktualności

Informacja dotycząca składania wniosków na SPUB

Opublikowano: 11.06.2021

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie:

-aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB),

-specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Termin składania wniosków do ZNN23 sierpnia 2021 rok.

Informacja dot. składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową

Opublikowano: 11.06.2021

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie:

-aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.(zakup,wytworzenie lub rozbudowa),

-inwestycji budowlanych.

Termin składania wniosków do ZNN23 lipca 2021 rok.

Nagrody Naukowe Wydziału III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Opublikowano: 18.05.2021

PAN informuje o corocznych dwóch konkursach III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

  1. Nagrody Naukowe Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
  2. Nagrody Naukowe im. Marii Skłodowskiej-Curie

Termin zgłaszania wniosków do Zespołu ds. Nauki upływa w dniu 18 czerwca 2021r.

Nabór wniosków o nagrody Ministra

Opublikowano: 10.05.2021

Do dnia 31 maja 2021 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagrody Ministra.

Nagrody Ministra przyznawane są za osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt.

Politechnika Warszawska może zgłosić tylko jednego kandydata do nagrody w danym zakresie działalności oraz jednego kandydata do nagrody za całokształt dorobku.

Poradnik dotyczący postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego

Opublikowano: 10.05.2021

Rady Doskonałości Naukowej informuje, że na stronie internetowej www.rdn.gov.pl w zakładce „Dobre praktyki” został opublikowany Poradnik dotyczący postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Poradnik jest dostępny do powszechnego użytku pod następującym linkiem: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Konkurs na granty rektorskie w roku 2021 dla kół naukowych

Opublikowano: 21.04.2021

Decyzją Rektora Nr 79/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r., ogłoszono konkurs na granty rektorskie w roku 2021 dla kół naukowych.

Do dnia 5 maja 2021 r. można składać wnioski (w wersji elektronicznej) do Zespołu ds. Nauki.

Nabór kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych PAN

Opublikowano: 16.04.2021

Kapituła ds. Akademii Młodych Uczonych ogłasza nabór kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych.

Kandydatów na członków AMU zgłasza Senat uczelni, dlatego Zespół ds. Nauki będzie przyjmował dokumenty do dn. 14 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Opublikowano: 16.04.2021

https://bip.pan.pl/

PAN informuje o corocznym konkursie o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych. Nagrody przyznawane są za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) badaczom polskim lub cudzoziemcom.

Termin zgłaszania wniosków do Zespołu ds. Nauki upływa w dn. 17.05.2021 r.

Organizacja pracy Zespołu ds. Nauki

Opublikowano: 29.03.2021

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Zespołu ds. Nauki.

Rekomendujemy kontakt telefoniczny lub mailowy:https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Zespol-ds.-Nauki

Zespół ds. Nauki pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach 7:00-16:00.

Raporty SPUB

Opublikowano: 09.03.2021

www.gov.pl

W dniu 24 marca 2021 r. mija termin złożenia do Zespołu ds. Nauki raportu na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB-I).

Nagrania i materiały z konferencji MEiN dot. POL-on z dn. 26-27.01.21 r.

Opublikowano: 09.03.2021

www.polon.nauka.gov.pl

Na stronie Systemu POL-on zostały umieszczone nagrania i materiały z konferencji „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która odbyła się w dniach 26-27.01.2021 r.

Uwzględnienie w ewaluacji artykułu naukowego

Opublikowano: 09.03.2021

www.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został opublikowany komunikat dotyczący możliwości uwzględniania w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie nie została przypisana ewaluowana dyscyplina. Wyjaśnienie Ministerstwa można znaleźć na stronie.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Opublikowano: 09.03.2021

www.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został opublikowany nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Raporty z inwestycji na działalność naukową i SPUBu

Opublikowano: 05.02.2021

www.gov.pl

1. W dniu 22 lutego 2021 r. mija termin złożenia do Zespołu ds. Nauki raportu z inwestycji na działalność naukową .

2. W dniu 24 marca 2021 r. mija termin złożenia do Zespołu ds. Nauki raportu na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB-I).

Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 20.01.2021

Do dnia 31 marca 2021r. można składać wnioski o przyznanie nagród Rektora PW za:   

I. Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe;

  1. Osiągnięcia dydaktyczne;
  2. Całokształt dorobku;
  3. Wyróżniające się osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2019/2020.

Nabór wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 19.01.2021

Do dnia 31 marca 2021r. można składać wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za:

  1. Wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  2. Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  3. Osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej, wskazane w rozporządzeniu w §5.

Komunikat RDN- przejęcie zadań CK przez RDN

Opublikowano: 05.01.2021

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstąpiła w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (zgodnie z art. 179 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Przyjmujemy wnioski o przyznanie stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

Opublikowano: 01.12.2020

W dniach 1-18 grudnia 2020 r. Zespół ds. Nauki przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów - podpisywanie uchwał komisji habilitacyjnych

Opublikowano: 22.10.2020

Komisje habilitacyjne w ramach prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów mogą prowadzić posiedzenia w formie zdalnej do dnia 31 grudnia 2022 roku. Z upływem wskazanego terminu niezakończone postępowania habilitacyjne podlegają umorzeniu. W przypadku prowadzenia posiedzeń w formie zdalnej zarówno uchwałę, jak i protokół może podpisać wyłącznie przewodniczący danej komisji habilitacyjnej.

Tyczy się to postępowania o awans naukowy, które zostały wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., a nie zastosowania w postępowaniach, które wszczynane są od dnia 1 października 2019 r.

Komunikat Rady Doskonałości Naukowej w sprawie składania wniosków

Opublikowano: 15.10.2020

Rada Doskonałości Naukowej nie zaleca składania wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora (lub innych dokumentów) osobiście w Biurze RDN, zaleca się natomiast korzystanie z takich skutecznych form dostarczania wszelkich przesyłek, jak: poczta, kurier, ePUAP.

Jeśli nadadzą Państwo dokumenty (pocztą, kurierem) ze zwrotnym potwierdzeniem ich odbioru, mogą być Państwo pewni, że dokumenty te dotarły do Biura jako adresata przesyłki. Nie zachodzi zatem potrzeba odbywania podróży do Warszawy, aby dany wniosek złożyć, narażając się przy tym na ryzyko zarażenia koronawirusem.

Proszę pamiętać, że nawet w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, zostaną Państwo poproszeni o ich uzupełnienie.

Komunikat Rady Doskonałości Naukowej - akta sprawy dotyczące odwołania albo zażalenia

Opublikowano: 13.10.2020

Akta sprawy wraz w wniesionym zażaleniem albo odwołaniem powinny być kompletne, tj. zawierać wszystkie dokumenty złożone przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora albo doktora habilitowanego, jak i dokumenty wytworzone przez podmiot doktoryzujący albo habilitujący oraz Radę Doskonałości Naukowej, w przypadku, gdy organ ten podejmował czynności w toku postępowania i kierował pisma do tych podmiotów. 

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej przedstawia broszurę z najlepszymi przedsięwzięciami

Opublikowano: 02.10.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentuje broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród 146 nadesłanych zgłoszeń. Każdy wniosek został poddany ocenie merytorycznej przez Zespół doradczy do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz dwóch ekspertów zewnętrznych – krajowego i zagranicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Opublikowano: 01.10.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Kominikat MNiSW (.pdf) ).

24. Festiwal Nauki w Warszawie

Opublikowano: 15.09.2020

logo festiwalu nauki

Festiwal Nauki w Warszawie był pierwszym polskim festiwalem nauki. Został powołany z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Podczas spotkań festiwalowych prezentowane są dokonania nauki i wyzwania, które przed nią stoją, ze szczególnym uwzględnieniem roli nauki we współczesnym świecie, użyteczności piękna naukowych badań i ustaleń, oraz ich praktycznych skutków dla rozwoju gospodarczego i zmian społecznych z uwzględnieniem wymiaru etycznego i moralnego.

Wybitni Młodzi Naukowcy z PW

Opublikowano: 02.07.2020

ksiązki i biret

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej otrzymają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.