Aktualności

Wybitni Młodzi Naukowcy z PW

Opublikowano: 02.07.2020

ksiązki i biret

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej otrzymają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. 

Wnioski na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej (SPUB)

Opublikowano: 25.06.2020

aparatura badawcza

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji obejmującej utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowego w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej.

Wnioski na realizację inwestycji aparaturowych i budowlanych

Opublikowano: 25.06.2020

inwestor

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji na realizację działalności naukowej obejmującej inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł oraz inwestycje budowlane.

Komunikat CK w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowań awansowych

Opublikowano: 24.06.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) uległ zmianie zakres działania organów, komisji i zespołów uczestniczących w procedowaniu postępowań awansowych.

Zbliża się termin zgłaszania prac dyplomowych do tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy

Opublikowano: 09.06.2020

nagroda Prezydenta Warszawy- baner

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca 2020 r. 

Komunikat RDN w sprawie zmian w postępowaniach o awans naukowy

Opublikowano: 26.05.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) uległ zmianie zakres osiągnieć naukowych w przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczynanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przedłużenie terminu procedowania postępowań awansowych wszczętych do dnia 30.04.2019 r.

Opublikowano: 21.05.2020

logo dziennika ustaw RP

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875),  zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Opublikowano: 18.05.2020

dziennik ustaw- logo

Druga tarcza antykryzysowa zawiera zbiór rozwiązań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu koronawirusa na gospodarkę.

Część przepisów dotyczy również obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Nowe przepisy mają usprawnić m.in. działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w warunkach epidemii.

Zbliża się termin składania wniosków o Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Opublikowano: 18.05.2020

PAN

agrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk są corocznymi nagrodami indywidualnymi za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk technicznych.

Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekraczali 40 roku życia.

Komunikat MNiSW dotyczący przeprowadzania postępowań awansowych

Opublikowano: 05.05.2020

logo MNiSW

Posiedzenia właściwego organu nadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki (w uczelni - senat lub inny organ określony w jej statucie, w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym - rada naukowa) mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Zbliża się termin składania wniosków o Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 27.04.2020

nagroda Rektora PW - dyplom

Wnioski o Nagrodę Rektora należy złożyć do 15 maja 2020 r. do Zespołu ds. Nauki (Noakowskiego 18/20, piętro IV,  pokój 401).

Szczegółowych informacji dotyczących Nagród Rektora udziela: p. Małgorzata Jankowska, Malgorzata.Jankowska@pw.edu.pl , tel.(22) 234 58 33

Zbliża się termin składania wniosków o granty rektorskie

Opublikowano: 27.04.2020

granty

Wnioski o granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej należy przesłać w formie skanu z podpisem Dziekana w wersji elektronicznej na adres email: Helena.Lechnio@pw.edu.pl do 30 kwietnia 2020r.

Przesłany wniosek będzie przekazany po oceny Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej. Po otrzymaniu informacji o  zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, wniosek z uzupełnionymi podpisami wymaganymi jego wzorem należy złożyć w Zespole ds. Nauki. 

Wydłużone terminy sprawozdawczości do POL-on i GUS

Opublikowano: 14.04.2020

sprawozdanie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, decyzją MNiSW zostały wydłużone terminy sprawozdawczości do POL-on i GUS, do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Szczegółowa informacja pod linkiem: https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30/wydluzony-termin-sprawozdawczosci-do-pol-on-i-gus/493493

oraz: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-26-kwietnia-2020-r

Zbliża się termin składania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 09.04.2020

Nagroda PRM

Wniosek parafowany przez Dziekana należy złożyć w Zespole ds. Nauki (ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402) do dnia 17 kwietnia 2020 r. Dodatkowo wniosek w pliku PDF  proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl 

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano: 09.04.2020

jajka wielkanocne

By nadchodzące Święta Wielkanocne,

napełniły Wasze serca radością i nadzieją, 

a chwile spędzone w gronie najbliższych

dodawały otuchy i pozwoliły przezwyciężyć  trudności.

Życzy Zespół ds. Nauki

Zbliża się termin składania raportów ze SPUB

Opublikowano: 02.04.2020

SPUB

Do dnia 24 kwietnia 2020 r.  na adres email: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl należy przesłać dokumentację dotyczącą rozliczenia SPUB na zasadach dotychczasowych oraz rozliczenia SPUB na podstawie obowiązującej ustawy. 

Organizacja pracy

Opublikowano: 31.03.2020

Gmach główny PW

Zespołu ds. Nauki

Zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego

Opublikowano: 22.01.2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2019 publicznym uczelniom akademickim i zawodowym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uczelniom akademickim i zawodowym prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe finansowanym z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, niepublicznym uczelniom akademickim, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz instytutom badawczym. 

Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 22.01.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ogłosiło wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 14.01.2020

dyplomy

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 17 stycznia 2020 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41; 022 234 62 50

od 20 stycznia do 24 stycznia 2020 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 402, 403

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Opublikowano: 14.01.2020

książki

3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Opublikowano: 17.12.2019

obrazek świąteczny

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój nadchodzących Świąt,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

                                         

                                                            Zespół ds. Nauki   

Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

Opublikowano: 03.12.2019

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019 poz. 658), przyznawane są przez Ministra stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Nowe wymagania dokumentacyjne dotyczące wniosku w sprawie nadania tytułu profesora

Opublikowano: 25.11.2019

baner RDN

Od dnia 1.10. 2019r. wszczyna się postępowania w sprawie nadania tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1668 ze zm.).  W związku z powyższym Rada Doskonałości Naukowej w ramach kompetencji określonych w Ustawie dokonuje oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przedstawiając zalecenia dotyczące sporządzenia przedmiotowego wniosku w sprawie nadania tytułu profesora.

Nowe wymagania dokumentacyjne dotyczące wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Opublikowano: 25.11.2019

baner RDN

Od dnia 1.10. 2019r. przeprowadza się postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).  W związku z powyższym Rada Doskonałości Naukowej w ramach kompetencji określonych w Ustawie dokonuje oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przedstawiając zalecenia dotyczące sporządzenia przedmiotowego wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.