Nabór wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Do dnia 15 marca 2024 r. można składać do ZNN wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:

  1. wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

 

Politechnika Warszawska może zgłosić jednego kandydata w dyscyplinie naukowej, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego do każdej z dwóch pierwszych nagród oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w pkt. 3

Wniosek parafowany przez Dziekana (plik pdf z parafkami i bez) oraz opinię właściwej Rady Naukowej Dyscypliny, należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl

Ponadto prosimy o przygotowanie i przesłanie (plik word + skan pdf z parafkami) opinii zasadności wystąpienia z wnioskiem (§7. pkt 4,  lit. 1a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r.) podpisanej przez kandydata do nagrody i Dziekana Wydziału.  

Przesłana opinia będzie stanowiła przedmiot głosowania Senatu nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę.

 

Termin składania wniosków:

Zespół ds. Nauki: 15. marca 2024 r.

Szczegółowe informacje:

Niezbędne dokumenty 

Kontakt ZNN:

Joanna Gruszka: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl,

tel. wew. 6446