Zadania Zespołu

Zakres działania Zespołu ds. Nauki

Zakres działania Zespołu ds. Nauki obejmuje obsługę administracyjną w zakresie:

 • koordynacji obsługi administracyjnej rad naukowych dyscyplin;
 • stypendiów naukowych, w tym stypendium dla wybitnych młodych naukowców;
 • nagród rektora dla pracowników będących nauczycielami akademickimi;
 • innych nagród i konkursów naukowych;
 • programów i przedsięwzięć właściwego ministra;
 • grantów dla studenckich kół naukowych;
 • ubiegania się przez Uczelnię i jednostki organizacyjne o środki na finansowanie działalności naukowej i badawczej oraz koordynację ich rozliczania w obszarze: utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego unikatowego w skali kraju, specjalnej infrastruktury informatycznej, oraz inwestycji w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł;
 • prowadzenia spraw związanych z likwidacją środków trwałych i niskocennych składników majątku w zakresie aparatury naukowo-badawczej;
 • koordynacji działań w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej;
 • współpracy z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;
 • prowadzenia w ramach powierzonych prac, w Systemie Informacyjnym Badań Zespołu ds. Nauki baz danych właściwych ze względu na zakres zadań;
 • monitorowania informacji dotyczącej krajowej działalności naukowej oraz śledzenie zmian w przepisach prawnych, z zakresu działalności ZNN;
 • przygotowywania i proponowania zmian w projektach wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem działalności ZNN;
 • koordynacji działań informacyjnych, sprawozdawczych, archiwizujących w ramach powierzonych zadań;
 • monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych będących w dyspozycji ZNN do systemów MNiSW i GUS w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni;
 • udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni będących w dyspozycji ZNN;
 • określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w punktach powyżej.

Zespół ds. Nauki podlega kanclerzowi. Decyzje merytoryczne podejmuje rektor lub odpowiednio: prorektor ds. nauki, prorektor właściwy ds. obejmujących wyróżniony zakres działania zespołu zgodnie z kompetencjami.