Dotacje celowe

Zgodnie z art. 371 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023, poz.742)  w formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe na inwestycje związane z działalnością naukową  oraz inwestycje budowlane.

Inwestycje związane z działalnością naukową

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje:

Przy przyznawaniu środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową, uwzględnia się w szczególności:

 • poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki,
 • praktyczna użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki,
 • znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki,
 • możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł,
 • wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Kryteria przyznawania środków finansowych

 • zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,
 • możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami,
 • przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania,
 • prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

Wnioski

Obligatoryjne elementy wniosku:

 • dane wnioskowawcy (.pdf) ;
 • rodzaj inwestycji;
 • nazwę i lokalizację inwestycji;
 • zakres rzeczowy i opis inwestycji, obejmujące w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 373 ust. 3 pkt 1 ustawy, wskazanie, czy dotyczy ona zakupu, wytworzenia czy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej;
 • wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację inwestycji;
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;
 • źródła finansowania inwestycji, w tym wielkość środków własnych wnioskodawcy;
 • uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, a w przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową – także jej znaczenia dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki wraz ze wskazaniem prac lub zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu finansowanej infrastruktury;
 • dodatkowo do wniosku obejmującego finansowanie rozbudowy aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, dołącza się oświadczenie o wartości aparatury;

 

Sposób przygotowania wniosków:
Należy:
• zalogować się w systemie OSF jako Redaktor wniosku,
• wybrać moduł : nowy wniosek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dany wniosek
• dodać jako „redaktora pomocniczego” w systemie OSF panią Joannę Gruszkę poprzez login j.gruszka
• uzupełnić wniosek
• w zakładce „elektroniczna wysyłka” wybrać opcję „Podpis cyfrowy” (należy wówczas pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF)

Termin składania wniosków:  

 • Zespół ds. Nauki – do dnia 15 lipca 2024 r.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - do dnia 31 lipca, roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na realizację inwestycji mają zostać przyznane

 

Procedura składania wniosków:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2022 Rektora PW z dnia 17 marca 2022 r. należy przygotować Kartę projektu inwestycyjnego (do pobrania) (.xlsx) , zawierającą skrócone informacje o projekcie inwestycyjnym –  https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2022/Zarzadzenie-nr-21-2022-Rektora-PW-z-dnia-17-03-2022

którą należy przesłać do Zespołu ds. Nauki na adres joanna.gruszka@pw.edu.pl do 30 czerwca 2024 r.,

natomiast do dnia 15 lipca 2024 r.  należy przesłać w wersji elektronicznej na adres joanna.gruszka@pw.edu.pl :

 1. plik pdf części A wniosku bez parafek,
 2. skan całości wniosku  parafowany przez Dziekana Wydziału oraz w części finansowej przez pełnomocnika Kwestora.

W przypadku dokumentacji parafowanej przez osoby niebędące kierownikami jednostki, do przesyłanej dokumentacji należy dołączyć skan pełnomocnictwa.

Po akceptacji wniosku przez Kwestor i Rektora PW, Zespół ds. Nauki przekaże podpisany elektronicznie wniosek redaktorowi głównemu, w celu dołączenia pliku w systemie OSF i wysłania do Ministerstwa.

 

Przyznane środki finansowe na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową przekazywane są na podstawie umowy dotacyjnej. W terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji podmiot, któremu środki te zostały przyznane, składa w urzędzie obsługującym ministra albo ministra nadzorującego 3 egzemplarze umowy dotacyjnej podpisanej przez uprawnione osoby oraz harmonogram płatności. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej, uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy dotacyjnej i z przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji. Środki finansowe na realizację inwestycji mogą być przekazywane jednorazowo albo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności.

Raporty

Obligatoryjne elementy raportu rocznego:

 • nazwa podmiotu, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane;
 • numer umowy dotacyjnej;
 • informacja o pracach lub zadaniach zrealizowanych w okresie objętym raportem;
 • informacja o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem.

Obligatoryjne elementy raportu końcowego:  

 • nazwa podmiotu, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane;
 • nazwa inwestycji;
 • numer umowy dotacyjnej;
 • informacja o pracach lub zadaniach zrealizowanych w okresie objętym raportem;
 • informacja o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem
 • porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy jej rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji;
 • analiza różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem.

Niezłożenie raportu końcowego stanowi podstawę do żądania przez ministra albo ministra nadzorującego zwrotu przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

TERMINY SKŁADANIA RAPORTÓW:

 • raport roczny : do 28 lutego roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, 
 • raport końcowy: w terminie 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji 

Podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, zobowiązany jest do złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. 

Procedura złożenia raportu

We wskazanym terminie wnioskodawcę zobowiązuje się do złożenia raportu wygenerowanego z systemu OSF. Redaktor wniosku po zalogowaniu się do systemu i otwarciu wniosku, który otrzymał finansowanie, będzie mógł dokonać rozliczenia w zakładce „Raport”. Należy pobrać plik raportu (w pliku znajdują się dwa raporty - roczny i końcowy, należy wybrać właściwy), uzupełnić go i zapisać w formacie PDF (uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, tj. niedopuszczalne są skany). Tak przygotowany plik należy załączyć ponownie w systemie OSF.

Dokumenty, które należy przekazać do Zespołu ds. Nauki:

 • skan raportu parafowany przez Dziekana wydziału oraz pełnomocnika Kwestora,
 • raport w pliku pdf bez parafek.

Po akceptacji raportu przez Kwestor i Rektora PW, Zespół ds. Nauki poinformuje jednostki naukowe o możliwości wysłania raportu elektronicznie.