Dotacje celowe

Inwestycje związane z  działalnością naukową (w tym na nabycie aparatury naukowo­-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł) – przyznawane są w formie dotacji celowej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2019r:

 • do ZNN

 składa się  w terminie do dnia 09 września 2019 r.

 • do MNiSW

 - składa się  w terminie do dnia 15 września 2019 r.

 - ujętych w programach wieloletnich składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane.

Minister albo minister nadzorujący przekazuje środki finansowe na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową - na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)), zwanej dalej „umową dotacyjną”. W terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji podmiot, któremu środki te zostały przyznane,  składa w urzędzie obsługującym ministra albo ministra nadzorującego 3 egzemplarze umowy dotacyjnej podpisanej przez uprawnione osoby oraz harmonogram płatności. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej, uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy dotacyjnej i z przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji. Środki finansowe na realizację inwestycji mogą być przekazywane jednorazowo albo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności. Podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, przekazuje ministrowi raport z wykorzystania środków finansowych oraz składa w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on raporty w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 353 ustawy.

Inwestycje związane z działalnością naukową:

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje inwestycje:

 • dotyczące nabycia aparatury naukowo­badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł – w kompetencji ZNN
 • budowlane - w kompetencji ZNN
 • dotyczące zakupu nieruchomości
 • współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Przy przyznawaniu środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową, uwzględnia się w szczególności:

 • poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki
 • praktyczna użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki
 • znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki
 • możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł
 • wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW od 2020r:

 do dnia 31 lipca, roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane

Kryterium przyznawania środków finansowych dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową:

 • zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,
 • możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami,
 • przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania,
 • prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

Wniosek na inwestycje dotyczący działalności naukowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy;
 • rodzaj inwestycji;
 • nazwę i lokalizację inwestycji;
 • zakres rzeczowy i opis inwestycji, obejmujące w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 373 ust. 3 pkt 1 ustawy, wskazanie, czy dotyczy ona zakupu, wytworzenia czy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej;
 • wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację inwestycji;
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;
 • źródła finansowania inwestycji, w tym wielkość środków własnych wnioskodawcy;
 • uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, a w przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową – także jej znaczenia dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki wraz ze wskazaniem prac lub zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu finansowanej infrastruktury.
 • dodatkowo wniosek obejmującego finansowanie rozbudowy aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, dołącza się oświadczenie o ich wartości;

 

Obligatoryjne elementy raportu rocznego:

 • nazwa podmiotu, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane;
 • numer umowy dotacyjnej;
 • informacja o pracach lub zadaniach zrealizowanych w okresie objętym raportem;
 • informacja o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem.

Niezłożenie raportu rocznego stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra albo ministra nadzorującego od umowy dotacyjnej z wezwaniem do zwrotu przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

 

Obligatoryjne elementy raportu końcowego:  

 • nazwę podmiotu, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane;
 • nazwę inwestycji;
 • numer umowy dotacyjnej;
 • informację o pracach lub zadaniach zrealizowanych w okresie objętym raportem;
 • informację o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem
 • oraz
 • porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy jej rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji;
 • analizę różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem.

Niezłożenie raportu końcowego stanowi podstawę do żądania przez ministra albo ministra nadzorującego zwrotu przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.