Dotacje celowe

Zgodnie z art.371 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668)  w formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe na inwestycje związane z działalnością naukową  oraz inwestycje budowlane.

Inwestycje związane z działalnością naukową

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje:

Przy przyznawaniu środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową, uwzględnia się w szczególności:

 • poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki,
 • praktyczna użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki,
 • znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki,
 • możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł,
 • wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Kryteria przyznawania środków finansowych

 • zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,
 • możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami,
 • przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania,
 • prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

Wnioski

Obligatoryjne elementy wniosku:

 • dane wnioskodawcy (.pdf) ;
 • rodzaj inwestycji;
 • nazwę i lokalizację inwestycji;
 • zakres rzeczowy i opis inwestycji, obejmujące w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 373 ust. 3 pkt 1 ustawy, wskazanie, czy dotyczy ona zakupu, wytworzenia czy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej;
 • wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację inwestycji;
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;
 • źródła finansowania inwestycji, w tym wielkość środków własnych wnioskodawcy;
 • uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, a w przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową – także jej znaczenia dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki wraz ze wskazaniem prac lub zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu finansowanej infrastruktury;
 • dodatkowo do wniosku obejmującego finansowanie rozbudowy aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, dołącza się oświadczenie o wartości aparatury;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • do dnia 31 lipca, roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na realizację inwestycji mają zostać przyznane

Procedura wystąpienia z wnioskiem

We wskazanym terminie wnioskodawcę zobowiązuje się do złożenia wygenerowanych z systemu OSF informacji zawierających dane wnioskodawcy i  oświadczenia  (określone odpowiednio w części A wniosku) w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra bądź w postaci papierowej.

Uwaga! W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w tym wystąpienia zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy, wniosek może zostać złożony bez zachowania wskazanego terminu, jednak nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na realizację inwestycji mają zostać przyznane za pośrednictwem systemu OSF

 Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składany w trybie wymaganym, będzie zawierał informacje tożsame z zawartymi we wniosku szczególnym/losowym.W sytuacji składania wniosku w trybie szczególnym, do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów zawierających opis zdarzenia losowego oraz poświadczających zaistniałą szkodę, jeżeli wystąpiła, albo uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji.

Dokumenty, które należy przekazać do Zespołu ds. Nauki:

 • skan części A wniosku parafowanego przez Dziekana Wydziału,
 • plik pdf części A wniosku bez parafek,
 • skan wersji roboczej wniosku parafowanego przez Dziekana Wydziału oraz w części finansowej przez pełnomocnika Kwestora.

Po akceptacji wniosku przez Kwestor i Rektora PW, Zespół ds. Nauki poinformuje jednostki naukowe o możliwości wysłania wniosku elektronicznie w systemie OSF.

Przyznane środki finansowe na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową przekazywane są na podstawie umowy dotacyjnej. W terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji podmiot, któremu środki te zostały przyznane, składa w urzędzie obsługującym ministra albo ministra nadzorującego 3 egzemplarze umowy dotacyjnej podpisanej przez uprawnione osoby oraz harmonogram płatności. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej, uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy dotacyjnej i z przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji. Środki finansowe na realizację inwestycji mogą być przekazywane jednorazowo albo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności.

Raporty

Obligatoryjne elementy raportu rocznego:

 • nazwa podmiotu, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane;
 • numer umowy dotacyjnej;
 • informacja o pracach lub zadaniach zrealizowanych w okresie objętym raportem;
 • informacja o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem.

Obligatoryjne elementy raportu końcowego:  

 • nazwa podmiotu, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane;
 • nazwa inwestycji;
 • numer umowy dotacyjnej;
 • informacja o pracach lub zadaniach zrealizowanych w okresie objętym raportem;
 • informacja o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem
 • porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy jej rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji;
 • analiza różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem.

Niezłożenie raportu końcowego stanowi podstawę do żądania przez ministra albo ministra nadzorującego zwrotu przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

TERMINY SKŁADANIA RAPORTÓW:

 • raport roczny : do 28 lutego roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, 
 • raport końcowy: w terminie 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji 

Podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, zobowiązany jest do złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. 

Procedura złożenia raportu

We wskazanym terminie wnioskodawcę zobowiązuje się do złożenia raportu wygenerowanego z systemu OSF. Redaktor wniosku po zalogowaniu się do systemu i otwarciu wniosku, który otrzymał finansowanie, będzie mógł dokonać rozliczenia w zakładce „Raport”. Należy pobrać plik raportu (w pliku znajdują się dwa raporty - roczny i końcowy, należy wybrać właściwy), uzupełnić go i zapisać w formacie PDF (uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, tj. niedopuszczalne są skany).Tak przygotowany plik należy załączyć ponownie w systemie OSF.

Dokumenty, które należy przekazać do Zespołu ds. Nauki:

 • skan raportu (wzór) parafowany przez Dziekana wydziału oraz pełnomocnika Kwestora,
 • raport w pliku pdf bez parafek.

Po akceptacji raportu przez Kwestor i Rektora PW, Zespół ds. Nauki poinformuje jednostki naukowe o możliwości wysłania raportu elektronicznie.