Działalność statutowa

Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 

-dotację podmiotową: utrzymanie potencjału badawczego, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego oraz utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej;

-dotację celową: koszty restrukturyzację jednostek i rozwój młodych naukowców.

 

Termin składania wniosków: od 1 października do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.  

Termin rozliczenia wniosków: do 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe.