Działalność statutowa

Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 

-dotację podmiotową: utrzymanie potencjału badawczego, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego oraz utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej;

-dotację celową: koszty restrukturyzację jednostek i rozwój młodych naukowców.

 

Termin składania wniosków: od 1 października do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.  

Termin rozliczenia wniosków: do 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe.

Utrzymanie potencjału badawczego

Opublikowano: 14.02.2018

Na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe otrzymują środki finansowe na naukę w formie dotacji. Co najmniej 2% z dotacji otrzymanej na utrzymanie potencjału badawczego Uczelnia jest zobowiązana do przekazania na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na:

  1. analizie potrzeb rynku,
  2. analizie stanu techniki,
  3. możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.

Termin składnia wniosków: od 1 października do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja. 

Termin rozliczenia wniosków: raport roczny do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe.

 

Restrukturyzacja jednostek naukowych

Opublikowano: 14.02.2018

Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na zmianie struktury organizacyjnej, struktury zatrudnienia lub określonego w statucie jednostki naukowej przedmiotu lub zakresu działania tej jednostki,  w celu podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. 

Termin składania wniosków: W przypadku ubiegania się o środki na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostki naukowej wniosek może być złożony w każdym czasie.

Termin rozliczenia wniosków: raport roczny do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe.

Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej

Opublikowano: 14.02.2018

Specjalne urządzenie badawcze - unikatowe urządzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej.

Termin składnia wniosków: do 15 września roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki. Wniosek może być złożony przez jednostkę naukową w każdym czasie.

Termin rozliczenia wniosków: raport roczny- do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe; raport końcowy- w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania, na które przyznano środki finansowe.

                                               

Rozwój młodych naukowców

Opublikowano: 14.02.2018

Młody Naukowiec to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Kryterium wieku nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich.

Termin składnia wniosków: od 1 października do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja. 

Termin rozliczenia wniosków: raport roczny do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe.