Postępowania o nadanie tytułu profesora

Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668) postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, która osiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub, w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osobie posiadającej stopień doktora.

Wniosek, zawierający uzasadnienie spełnienia wymagań art. 227 ww. Ustawy, zainteresowany składa do Rady Doskonałości Naukowej, której następnie przeprowadza kolejne etapy postępowania.

Tytuł profesora, na podstawie wniosku Rady Doskonałości Naukowej, nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 177 ust. 4 ww. Ustawy tytuł może zostać nadany:

1) wyłącznie w dziedzinie

2) w dziedzinie i dyscyplinie

3) w dziedzinie i dyscyplinach.

Tytuł profesora nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach zgodnych z nową klasyfikacją, tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury nadawania tytułu profesora, w tym wykaz dokumentów i zasady wnoszenia opłat, znajdują się na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html


Wymagana dokumentacja dla postępowań wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.:

https://www.ck.gov.pl/articles/id/16.html

  

Wzory dokumentów do pobrania: