Uwierzytelnianie dokumentów

Instytucją właściwą w sprawach uwierzytelniania dokumentów jest obecnie 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

NAWA przejęła kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie podległe poszczególnym ministrom przed uzyskaniem na nich legalizacji MSZ oraz kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

W NAWA można poświadczyć:
 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
  • dyplomów ukończenia studiów
  • suplementów do dyplomu
  • dyplomów doktorskich
  • dyplomów habilitacyjnych;
 • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące uwierzytelniania dokumentów: https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja

Dane kontaktowe

Pion Uznawalności Wykształcenia i Uwierzytelniania Dokumentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel. +48 22 390 35 80

e-mail: apostille@nawa.gov.pl

Kancelaria NAWA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 -16:30