Stopnie i tytuły naukowe

Nostryfikacja

Informacje ogólne

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu.

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U.poz.1877).

W wyniku pozytywnego zakończenia procedury nostryfikacji wydawane jest zaświadczenie stwierdzające, że uzyskany za granicą dyplom, nadający stopień naukowy,  jest równoważny z polskim dyplomem nadającym określony polski stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki (doktor, doktor habilitowany, doktor sztuki lub doktor habilitowany sztuki). Najczęstszym powodem składania wniosków o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego jest chęć podjęcia pracy na polskiej uczelni lub w zawodzie, w którym wymagane jest posiadanie określonego polskiego stopnia naukowego.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty są umieszczone na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych.

Opłaty w Politechnice Warszawskiej

Wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych w Politechnice Warszawskiej reguluje Zarządzenie nr 12/2021 Rektora PW z dnia 9 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie zmieniające nr 7/2022 Rektora PW z dn. 9 lutego 2022 r. (.pdf)

Opracowane zostały:

 

Do każdego postępowania nostryfikacyjnego (wniosku) powinna być dołączona klauzula informacyjna (.docx) , która została uzgodniona z pełnomocnikiem ochrony danych osobowych w PW. 

Zasady przeprowadzenia postępowań nostryfikacyjnych w Politechnice Warszawskiej

Uwierzytelnianie dokumentów

Instytucją właściwą w sprawach uwierzytelniania dokumentów jest obecnie 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

NAWA przejęła kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie podległe poszczególnym ministrom przed uzyskaniem na nich legalizacji MSZ oraz kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

W NAWA można poświadczyć:
 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
  • dyplomów ukończenia studiów
  • suplementów do dyplomu
  • dyplomów doktorskich
  • dyplomów habilitacyjnych;
 • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące uwierzytelniania dokumentów: https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja

Dane kontaktowe

Pion Uznawalności Wykształcenia i Uwierzytelniania Dokumentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel. +48 22 390 35 80

e-mail: apostille@nawa.gov.pl

Kancelaria NAWA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 -16:30