Nostryfikacja

Informacje ogólne

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu.

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U.poz.1877).

W wyniku pozytywnego zakończenia procedury nostryfikacji wydawane jest zaświadczenie stwierdzające, że uzyskany za granicą dyplom, nadający stopień naukowy,  jest równoważny z polskim dyplomem nadającym określony polski stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki (doktor, doktor habilitowany, doktor sztuki lub doktor habilitowany sztuki). Najczęstszym powodem składania wniosków o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego jest chęć podjęcia pracy na polskiej uczelni lub w zawodzie, w którym wymagane jest posiadanie określonego polskiego stopnia naukowego.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty są umieszczone na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych.

Opłaty w Politechnice Warszawskiej

Wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych w Politechnice Warszawskiej reguluje Zarządzenie nr 12/2021 Rektora PW z dnia 9 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie zmieniające nr 7/2022 Rektora PW z dn. 9 lutego 2022 r. (.pdf)

Opracowane zostały:

 

Do każdego postępowania nostryfikacyjnego (wniosku) powinna być dołączona klauzula informacyjna (.docx) , która została uzgodniona z pełnomocnikiem ochrony danych osobowych w PW. 

Zasady przeprowadzenia postępowań nostryfikacyjnych w Politechnice Warszawskiej