Słownik pojęć

SŁOWNIK POJĘĆ:

▪ badania naukowe:

a) badania podstawowe - prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowanych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b) badania aplikacyjne – prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych procesów, produktów lub usług bądź wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy
i umiejętności, w tym w zakresie informatycznym lub oprogramowania do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – systematyczne prace uwzględniające specyfikę dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa oraz konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, prowadzące do pozyskania nowych technologii, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu niezbędnego do realizacji polityki obronnej
i bezpieczeństwa państwa, przygotowań obronnych w sferze militarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

działalność badawczo – rozwojowa – działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

duża infrastruktura badawcza – aparatura naukowo – badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:

150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo – badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,

500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo – badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

▪ strategiczna infrastruktura badawcza – duża infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej : link do wykazu.

aparatura naukowo– badawcza lub stanowisko badawcze, o co najmniej regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej, służące do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w kierunkach określonych w Krajowym Programie Badań, przy użyciu którego są świadczone, także odpłatnie usługi z zakresu działalności badawczo – rozwojowej na rzecz innych jednostek naukowych.

 ▪ specjalne urządzenie badawcze z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – infrastrukturę centrów komputerowych o dużej mocy obliczeniowej, akademickie miejskie sieci informatyczne o co najmniej regionalnym znaczeniu i zasięgu oraz koszty łączności międzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi.

młody naukowiec – osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora, albo posiada stopień doktora, od otrzymania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

 źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz.1668)

                                           

Działalność statutowa:

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

z dotacji podmiotowej:

▪  utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:

a) działania naukowe do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej,  w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych.

b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,

c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno – technicznej (w kosztach nie uwzględnia się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo – dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną).

d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej związanej z realizacją zdań, o których mowa w lit. A, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej.

e) współpracę naukową, krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit.a.

f) działalność jednostki w zakresie upowszechniania nauki.

g) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.

h) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

▪ koszty restrukturyzacji jednostek naukowych

Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na zmianie struktury organizacyjnej, struktury zatrudnienia lub określonego w statucie jednostki naukowej przedmiotu lub zakresu działania tej jednostki,  w celu podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,  w tym min. wynikających z połączenia lub podziału jednostek naukowych.

▪ utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej

▪ utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub  w uczelni

z dotacji celowej:

▪ prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym

▪ działalność związana z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki -  systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.