Słownik pojęć

SŁOWNIK POJĘĆ:

Badania naukowe:

a) badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne  podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej  wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów, usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń od istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych,  w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych,

prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy
i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – systematyczne prace uwzględniające specyfikę dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa oraz konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, prowadzące do pozyskania nowych technologii, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu niezbędnego do realizacji polityki obronnej
i bezpieczeństwa państwa, przygotowań obronnych w sferze militarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

działalność badawczo – rozwojowa – działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

duża infrastruktura badawcza – aparatura naukowo – badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:

150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo – badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,

500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo – badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

▪ strategiczna infrastruktura badawcza – duża infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej : link do wykazu.

specjalne urządzenie badawcze – aparaturę naukowo – badawczą lub stanowisko badawcze, o co najmniej regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej, służące do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w kierunkach określonych w Krajowym Programie Badań, przy użyciu którego są świadczone, także odpłatnie usługi z zakresu działalności badawczo – rozwojowej na rzecz innych jednostek naukowych.

 ▪ specjalne urządzenie badawcze z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – infrastrukturę centrów komputerowych o dużej mocy obliczeniowej, akademickie miejskie sieci informatyczne o co najmniej regionalnym znaczeniu i zasięgu oraz koszty łączności międzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi.

młody naukowiec – osobę prowadzącą działalność badawczo – rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowana chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

 źródło: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz.615)

                                           

Działalność statutowa:

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

z dotacji podmiotowej:

▪  utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:

a) działania naukowe do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej,  w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych.

b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,

c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno – technicznej (w kosztach nie uwzględnia się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo – dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną).

d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej związanej z realizacją zdań, o których mowa w lit. A, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej.

e) współpracę naukową, krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit.a.

f) działalność jednostki w zakresie upowszechniania nauki.

g) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.

h) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

▪ koszty restrukturyzacji jednostek naukowych

Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na zmianie struktury organizacyjnej, struktury zatrudnienia lub określonego w statucie jednostki naukowej przedmiotu lub zakresu działania tej jednostki,  w celu podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,  w tym min. wynikających z połączenia lub podziału jednostek naukowych.

▪ utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej

▪ utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub  w uczelni

z dotacji celowej:

▪ prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym

▪ działalność związana z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki -  systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.