Słownik pojęć

Subwencja

Środki przyznawane na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, ustalone na podstawie jednego algorytmu. Uczelnia decyduje o tym, na co przeznaczy środki subwencji (czyli m.in. o tym, w jakiej części przeznaczy je na działalność dydaktyczną i badawczą). Ze środków subwencji można również dokonywać zakupu środków trwałych. 

Dotacja podmiotowa 

 Środki finansowe na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej.            

(art. 371, ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dotacja celowa

Środki finansowe na inwestycje prowadzone przez uczelnie, zarówno związane z kształceniem, jak i działalnością naukową (w tym na nabycie aparatury naukowo­badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł).Środki finansowe na inwestycje są przekazywane na podstawie umowy. 
(art. 371, ust.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Działalność naukowa 

Obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Badania naukowe 

Działalność obejmująca: 

  • badania podstawowe - rozumiane są jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  • badania aplikacyjne - rozumiane są jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe

Działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.   

Twórczość artystyczna

Działalność obejmująca działania twórcze w sztuce, której efektem jest stanowiące wkład w rozwój kultury dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym także artystyczne wykonanie.

(art. 4, ust.1-4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Inwestycje związane z działalnością naukową

Inwestycje: 

  • dotyczące nabycia aparatury naukowo­-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł
  • budowlane i dotyczące zakupu nieruchomości
  • współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

(art. 373, ust.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)