Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii

źródło: www.gov.pl

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

(edycja 50 – 2022 rok)

 

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Uczestnikami Konkursu (autorami prac, rozwiązań) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe lub rozprawy doktorskie, wydali publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

  • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
  • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • za publikacje - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;

Wnioski należy składać

  • w postaci elektronicznej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem ePUAP lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo
  • w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem odręcznym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Zespołu ds. Nauki w terminie do dnia 8 listopada 2022 r.

Koordynator:

Joanna Gruszka

Tel. 64-46

Joanna.Gruszka@pw.edu.pl