Aktualności

Komunikat Rady Doskonałości Naukowej - akta sprawy dotyczące odwołania albo zażalenia

Opublikowano: 13.10.2020

Akta sprawy wraz w wniesionym zażaleniem albo odwołaniem powinny być kompletne, tj. zawierać wszystkie dokumenty złożone przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora albo doktora habilitowanego, jak i dokumenty wytworzone przez podmiot doktoryzujący albo habilitujący oraz Radę Doskonałości Naukowej, w przypadku, gdy organ ten podejmował czynności w toku postępowania i kierował pisma do tych podmiotów. 

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej przedstawia broszurę z najlepszymi przedsięwzięciami

Opublikowano: 02.10.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentuje broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród 146 nadesłanych zgłoszeń. Każdy wniosek został poddany ocenie merytorycznej przez Zespół doradczy do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz dwóch ekspertów zewnętrznych – krajowego i zagranicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Opublikowano: 01.10.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Kominikat MNiSW (.pdf) ).

24. Festiwal Nauki w Warszawie

Opublikowano: 15.09.2020

logo festiwalu nauki

Festiwal Nauki w Warszawie był pierwszym polskim festiwalem nauki. Został powołany z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Podczas spotkań festiwalowych prezentowane są dokonania nauki i wyzwania, które przed nią stoją, ze szczególnym uwzględnieniem roli nauki we współczesnym świecie, użyteczności piękna naukowych badań i ustaleń, oraz ich praktycznych skutków dla rozwoju gospodarczego i zmian społecznych z uwzględnieniem wymiaru etycznego i moralnego.

Wybitni Młodzi Naukowcy z PW

Opublikowano: 02.07.2020

ksiązki i biret

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej otrzymają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. 

Wnioski na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej (SPUB)

Opublikowano: 25.06.2020

aparatura badawcza

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji obejmującej utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowego w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej.

Wnioski na realizację inwestycji aparaturowych i budowlanych

Opublikowano: 25.06.2020

inwestor

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji na realizację działalności naukowej obejmującej inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł oraz inwestycje budowlane.

Komunikat CK w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowań awansowych

Opublikowano: 24.06.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) uległ zmianie zakres działania organów, komisji i zespołów uczestniczących w procedowaniu postępowań awansowych.

Zbliża się termin zgłaszania prac dyplomowych do tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy

Opublikowano: 09.06.2020

nagroda Prezydenta Warszawy- baner

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca 2020 r. 

Komunikat RDN w sprawie zmian w postępowaniach o awans naukowy

Opublikowano: 26.05.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) uległ zmianie zakres osiągnieć naukowych w przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczynanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przedłużenie terminu procedowania postępowań awansowych wszczętych do dnia 30.04.2019 r.

Opublikowano: 21.05.2020

logo dziennika ustaw RP

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875),  zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Opublikowano: 18.05.2020

dziennik ustaw- logo

Druga tarcza antykryzysowa zawiera zbiór rozwiązań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu koronawirusa na gospodarkę.

Część przepisów dotyczy również obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Nowe przepisy mają usprawnić m.in. działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w warunkach epidemii.

Zbliża się termin składania wniosków o Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Opublikowano: 18.05.2020

PAN

agrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk są corocznymi nagrodami indywidualnymi za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk technicznych.

Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekraczali 40 roku życia.

Komunikat MNiSW dotyczący przeprowadzania postępowań awansowych

Opublikowano: 05.05.2020

logo MNiSW

Posiedzenia właściwego organu nadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki (w uczelni - senat lub inny organ określony w jej statucie, w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym - rada naukowa) mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Zbliża się termin składania wniosków o Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 27.04.2020

nagroda Rektora PW - dyplom

Wnioski o Nagrodę Rektora należy złożyć do 15 maja 2020 r. do Zespołu ds. Nauki (Noakowskiego 18/20, piętro IV,  pokój 401).

Szczegółowych informacji dotyczących Nagród Rektora udziela: p. Małgorzata Jankowska, Malgorzata.Jankowska@pw.edu.pl , tel.(22) 234 58 33

Zbliża się termin składania wniosków o granty rektorskie

Opublikowano: 27.04.2020

granty

Wnioski o granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej należy przesłać w formie skanu z podpisem Dziekana w wersji elektronicznej na adres email: Helena.Lechnio@pw.edu.pl do 30 kwietnia 2020r.

Przesłany wniosek będzie przekazany po oceny Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej. Po otrzymaniu informacji o  zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, wniosek z uzupełnionymi podpisami wymaganymi jego wzorem należy złożyć w Zespole ds. Nauki. 

Wydłużone terminy sprawozdawczości do POL-on i GUS

Opublikowano: 14.04.2020

sprawozdanie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, decyzją MNiSW zostały wydłużone terminy sprawozdawczości do POL-on i GUS, do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Szczegółowa informacja pod linkiem: https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30/wydluzony-termin-sprawozdawczosci-do-pol-on-i-gus/493493

oraz: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-26-kwietnia-2020-r

Zbliża się termin składania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 09.04.2020

Nagroda PRM

Wniosek parafowany przez Dziekana należy złożyć w Zespole ds. Nauki (ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402) do dnia 17 kwietnia 2020 r. Dodatkowo wniosek w pliku PDF  proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl 

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano: 09.04.2020

jajka wielkanocne

By nadchodzące Święta Wielkanocne,

napełniły Wasze serca radością i nadzieją, 

a chwile spędzone w gronie najbliższych

dodawały otuchy i pozwoliły przezwyciężyć  trudności.

Życzy Zespół ds. Nauki

Zbliża się termin składania raportów ze SPUB

Opublikowano: 02.04.2020

SPUB

Do dnia 24 kwietnia 2020 r.  na adres email: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl należy przesłać dokumentację dotyczącą rozliczenia SPUB na zasadach dotychczasowych oraz rozliczenia SPUB na podstawie obowiązującej ustawy. 

Organizacja pracy

Opublikowano: 31.03.2020

Gmach główny PW

Zespołu ds. Nauki

Zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego

Opublikowano: 22.01.2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2019 publicznym uczelniom akademickim i zawodowym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uczelniom akademickim i zawodowym prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe finansowanym z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, niepublicznym uczelniom akademickim, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz instytutom badawczym. 

Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 22.01.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ogłosiło wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 14.01.2020

dyplomy

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 17 stycznia 2020 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41; 022 234 62 50

od 20 stycznia do 24 stycznia 2020 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 402, 403

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Opublikowano: 14.01.2020

książki

3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.