Aktualności

Informacja dotycząca przepisów regulujących stawki opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego

Opublikowano: 29.10.2018

Określone w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz.1837), stawki za wydanie odpisu doktorskiego i habilitacyjnego oraz duplikatu tych dyplomów mają zastosowanie do postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, które będą wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Konkurs o nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w roku 2018

Opublikowano: 29.10.2018

Politechnika Warszawska ogłasza XX edycję  Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA), promującego wybitne prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018 w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej.

Ogólne informacje o Konkursie

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest ogłaszany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo – technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (Centro Ricerche Fiat), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.), które współfinansują nagrody oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej.

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Opublikowano: 19.10.2018

W dniu 15 listopada 2018 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 6 listopada 2018 r. - telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41.

od 4 listopada do 14 listopada 2018 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 403

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Opublikowano: 17.10.2018

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie w dniu 12 października 2018 r. projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Logo HR Exellence in Research – Badanie ankietowe doktorantów

Opublikowano: 11.10.2018

Politechnika Warszawska w terminie od dnia 17.09.18r. do dnia 15.10.2018r. realizuje badanie uczestników studiów doktoranckich mające na celu opracowanie wniosku o przyznanie wyróżnienia Logo HR Exellence in Research.

Jednym z etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską logo HR jest przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej. Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HRS4R oraz polityka OTM-R.

Komunikat w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 03.10.2018

W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. traci moc ustawa o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r.

Jednocześnie zawieszeniu ulega proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej prowadzony na podstawie komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej  oraz  o okresowym przeglądzie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

źródło: Komunikat MNiSW

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin

Opublikowano: 21.09.2018

Pod wpływem argumentów środowiska dokonano korekt niektórych założeń nowego rozporządzenia w sprawie dyscyplin. Podstawowe cele to:

 1. odejście od sztucznego zawężania badań,
 2. dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych,
 3. możliwość uczciwej oceny działalności naukowej.

 Najważniejszą zmianą względem pierwotnego projektu rozporządzenia to wyodrębnienie astronomii jako odrębnej dyscypliny w ramach dziadziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Opublikowano: 19.09.2018

Stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczone są dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. 

W XII edycji konkursu przyznano 181 stypendiów wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat. z Politechniki Warszawskiej otrzymali:

 • dr inż. Tomasz Marcin Bobiński z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;
 • dr inż. Piotr Marcin Bazarnik z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Nabór wniosków na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Opublikowano: 04.09.2018

MNiSW podało komunikat dotyczący naboru wniosków do strumieni finansowania ogłaszanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, która zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce traci moc z dniem 1 października 2018 r.
W związku z powyższym m.in.:

dr hab. Alicja BACHMATIUK laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2018 r.

Opublikowano: 22.08.2018

Z przyjemnością informujmy, że Pani dr hab. Alicja BACHMATIUK z Wydziału Chemicznego została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujmy.

Informacja dotycząca sposobu realizacji inwestycji

Opublikowano: 13.07.2018

MNiSW informuje, że po otrzymaniu decyzji przyznającej środki finansowe z budżetu państwa na wnioskowaną inwestycję należy:

-rozpocząć procedury przetargowe  zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

-podpisać umowę z wykonawcą,

- złożyć w ministerstwie  harmonogram płatności – najpóźniej do 30 listopada roku, na który została przyznana dotacja oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą (jeżeli wysokość przyznanych środków finansowych przekracza 3.000.000 zł). 

Należy pamiętać, ze dotacja musi zostać wykorzystana w kwocie i w roku wskazanym w decyzji. Oznacza to , że na dzień 31 grudnia na rachunku bankowym wnioskodawcy powinno pozostać 0 zł. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji inwestycji wymagają zgody Ministra. 

Jeżeli realizacja inwestycji trwa dłużej niż rok, to do 28 lutego, następnego roku należy złożyć raport roczny (w wersji papierowej lub przez e-PUAP). 

Równie ważny jest wkład własny na inwestycję. Jeśli we wniosku był deklarowany, to należy go wykazać w raporcie rocznym i końcowym. 

Zakończenie inwestycji następuje w chwili przyjęcia całego asortymentu na stan środków trwałych jednostki i wystawienie dokumentu OT.

Następnie Wnioskodawca ma 60 dnia na złożenie raportu końcowego (wersja papierowa lub przez e-PUAP) z wykorzystania środków finansowych na naukę.

Szczegółowe informacje oraz podstawy prawne i dane kontaktowe do pracowników ministerstwa dostępne są w KOMUNIKACIE

Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Opublikowano: 11.07.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków do strumieni finansowania nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski złożone po dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 roku zostaną umorzone.

Zbliża się termin składania wniosków na SPUB-y

Opublikowano: 11.07.2018

W celu złożenia wniosku o przyznanie dotacji należy:
1. Wypełnić formularz w systemie OSF
2. Wygenerować wersję roboczą wniosku:
a) część A załącznika w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęciami  jednostki i podpisem kierownika jednostki,
b) wniosek w jednym egzemplarzu opatrzony pieczęciami jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora
należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 7. września 2018 roku. Zespół ds. Nauki po podpisaniu (Kwestor) części A załącznika do rozporządzenia przekaże na wydział informację dotyczącą możliwości wysłania wniosku w systemie OSF oraz dostarczy część A wniosku w wersji papierowej do Ministerstwa.
W przypadku wysłania części A załącznika nr 1 do MNiSW drogą elektroniczną, obowiązuje termin do dnia 15 września 2018 r.

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje na 2019 r.

Opublikowano: 10.07.2018

W dniu 31 sierpnia 2018 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2019 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

W celu złożenia wniosku o przyznanie dotacji należy:

1. Wypełnić wniosek w systemie OSF

2. Wygenerować wersję roboczą wniosku:

a) część A załącznika w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęciami  jednostki i podpisem kierownika jednostki,

b) wniosek w jednym egzemplarzu opatrzony pieczęciami jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora

należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 20 sierpnia 2018 roku. 

Zespół ds. Nauki po podpisaniu (Kwestor, Rektor) części A załącznika do rozporządzenia przekaże na wydział informację dotyczącą możliwości wysłania wniosku w systemie OSF oraz dostarczy część A wniosku w wersji papierowej do Ministerstwa.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego inwestycji, wnioski, które zaczęli Państwo wypełniać w systemie OSF przed zmianą rozporządzenia, ze względów technicznych nie będą mogły być wysłane do MNiSW. W celu wysłania wniosku należy przenieść dane do nowoutworzonego w systemie OSF formularza wniosku.

Ogłoszenie wyników II edycji konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Opublikowano: 10.07.2018

MNiSW na swojej stronie publikuje listę wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywna ocenę. Z Politechniki Warszawskiej pozytywną ocenę otrzymał:

 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Mechatroniki
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydział Chemiczny 

Komunikat MNiSW

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 26.06.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków do Rady Narodowego Centrum Nauki.

Umieszczamy szablony dokumentów z możliwością ich wykorzystania:

Podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zgłoszenia, należy złożyć w terminie: 

 • do dnia 17 lipca 2018 r. w Zespole ds. Nauki
 • do dnia 20 lipca 2018 r. do MNiSW.

 

Szczegółowe informacje o konkursiehttps://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki_20180621.html

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/1220/1

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 15.05.2018

W dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Spotkanie informacyjne w sprawie II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Opublikowano: 23.04.2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Spotkanie dotyczące konkursu na przyznanie środków finansowych w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), w godz. 14.00-15.00.

MNiSW zaprasza do składania wniosków o wpis na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 23.04.2018

Wnioski można składać na nowo planowane przedsięwzięcie, bądź już istniejące wskazując w tej sytuacji wniesienie wartości dodanej poprzez np.: rozbudowę, modernizację, włączenia w już istniejące struktury.

 Wnioski z podpisem osoby sporządzającej, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, pełnomocnika Kwestora należy złożyć w Zespole ds. Nauki w terminie do dnia 06 czerwca 2018r.

Termin składania wniosków o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Opublikowano: 02.03.2018

30 kwietnia 2018 r. - termin złożenia wniosków o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Uruchomienie II edycji programu Doktorat wdrożeniowy

Opublikowano: 28.02.2018

MNiSW uruchomiło konkurs w ramach II edycji programu Doktorat wdrożeniowy.

Wnioski o udział w konkursie składa się w systemie OSF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018r. Przed wysłaniem wniosku „wydruk roboczy” wraz z podpisaną i opieczętowaną częścią A załącznika Nr 1 do rozporządzenia regulującego założenia programu należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 21 maja 2018r.