Aktualności

Uroczystość obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 12.11.2019

W dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

KONKURS O NAGRODĘ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) w roku 2019

Opublikowano: 04.10.2019

Konkurs-o-nagrode-Fiat-Chrysler-Automobiles-FCA-w-roku-2019

Politechnika Warszawska ogłasza XXI edycję  Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA), promującego wybitne prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione 
w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej.

Uroczyste promocje doktorskie

Opublikowano: 16.09.2019

W dniu 1 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich.

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Opublikowano: 01.08.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  opublikowało komunikat zawierający  nowy wykaz  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zachęcamy do lektury! 

POL-on 2.0 - instrukcje

Opublikowano: 24.07.2019

W związku ze stopniowym wdrażaniem systemu POL-on 2.0 Ośrodek Przetwarzania informacji -Państwowy Instytut Badawczy udostępnił filmy instruktażowe o bieżących działaniach i zmianach w systemie POL-on. Wszystkie filmy instruktażowe znajdują się na kanale Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytuty Badawczego na You Tube w zakładce playlisty, co umożliwi pełny dostęp do wszystkich materiałów filmowych ze wskazanego zakresu tematycznego.

Dotacje na realizację inwestycji aparaturowych i budowlanych

Opublikowano: 23.07.2019

Do 15 września 2019 r. jednostki PW mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową. 

Dotacje na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej

Opublikowano: 22.07.2019

Do 31 października 2019 r.  jednostki PW mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na utrzymanie: aparatury naukowo- badawczej lub stanowiska badawczego, bądź specjalnej infrastruktury informatycznej.

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 08.07.2019

8 lipca 2019 r. mija termin składania wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, ogłoszony Komunikatem MNiSW z dnia 4 czerwca 2019 r. o naborze wniosków i wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2019

Opublikowano: 07.06.2019

Do dnia 17 czerwca 2019 roku osoby uprawnione mogą składać wniosek (wraz z pełną dokumentacją) o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w Zespole ds. Nauki. Nagrody przyznawane są za wyróżniającą się rozprawę doktorską, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej, wskazane w rozporządzeniu w §5.

Uwaga! Uczelnia może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej kategorii nagród.

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 30.05.2019

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 29.05.2019

W tegorocznych wyborach pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej wzięło udział niemal 63% uprawnionych do głosowania. Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej z  dyscyplin. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów. Po zakończeniu wyborów wyłoniono 141 członków Rady Doskonałości Naukowej.

Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców 2019-II termin

Opublikowano: 07.05.2019

UWAGA! W 2019 roku MNiSW przewiduje możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców w dodatkowym terminie tj. od 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Więcej informacji i szczegółowy tryb postępowania już wkrótce. 

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich i nowe regulaminy studiów

Opublikowano: 26.04.2019

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich oraz regulaminy studiów na podstawie których rozpocznie się kształcenie w roku akademickim 2019/20, powinny zostać uchwalone w terminie, który umożliwi ich faktyczne wejście w życie 1 października 2019r.

Zmiany w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Opublikowano: 23.04.2019

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 jeszcze tylko do 30 kwietnia 2019r. mogą otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Późniejsze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora będą wszczynane od 1 października 2019 r.,co najważniejsze, odbędzie się to już na podstawie nowych przepisów prawa.

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 23.04.2019

Głosowanie na członków Rady Doskonałości Naukowej odbywa się od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 poprzez system wyborczy RDN.

Plan Konferencji Naukowych PW- 2019r.

Opublikowano: 16.04.2019

Harmonogram planowanych Konferencji Naukowych w 2019 roku, realizowanych przez Politechnikę Warszawską oraz we współpracy i innymi jednostkami naukowymi. 

Jest już pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Opublikowano: 22.01.2019

Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie poddane ocenie ekspertów KEN-u.

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Opublikowano: 14.01.2019

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” przewidywane jest na II połowę lutego 2019 r.

Przesunięcie o miesiąc terminu ogłoszenia wyników konkursu jest związane ze zmianami wprowadzonymi do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198).

Więcej informacji: Komunikat MNiSW

Nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki

Opublikowano: 07.01.2019

Informujemy o naborze kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki.
Zgłoszenia kandydatów należy przesłać na adres: Agnieszka.Dymicka@pw.edu.pl w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Formularz: zgłoszenie kandydata do komisji ewaluacji nauki należy przesłać w wersji edytowalnej (nie zawiera podpisów),
2. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. Skan parafowanego przez Dziekana Wydziału, z którego zgłaszany jest kandydat Oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym,
4. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw,
5. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

 

Uczelnia będzie mogła zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzi działalność naukową.

Kadencja KEN rozpoczyna się w dniu 1 marca 2019 roku.

Kryteria doboru kandydatów oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w linku: https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-na-czlonkow-komisji-ewaluacji-nauki.

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Opublikowano: 21.12.2018

Niech Święta Bożego Narodzenia
otulą nas magią serdecznych życzeń,
zapachem choinki,
ciepłą, rodzinną atmosferą.
Przyniosą śpiew kolędy i piękne chwile.
A Nowy 2019 Rok
da satysfakcję i spełnienie marzeń.
Z najlepszymi życzeniami Zespół ds. Nauki

Wzór oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień

Opublikowano: 18.12.2018

W związku z obowiązkiem przedłożenia do Centralnej Komisji przez podmioty, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), oświadczeń w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, Centralna Komisja wnosi o stosowanie się do załączonego oświadczenia (.pdf)

Informacja w sprawie składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy

Opublikowano: 18.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż adresatami wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora powinny być jednostki organizacyjne danej uczelni.

Natomiast we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, skierowanym do Centralnej Komisji do Spraw  Stopni i Tytułów, powinna zostać wskazana przez kandydata – równolegle do uczelni – jej jednostka organizacyjna.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018

Opublikowano: 06.12.2018

Z przyjemnością informujmy, że Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych został laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku za całokształt dorobku. Serdecznie gratulujmy!

źródło:https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-2018-rozdane

Projekt statutu Rady Doskonałości Naukowej w RGNiSW i KPN

Opublikowano: 04.12.2018

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to ciało, które będzie działało na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej. Docelowo zastąpi Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał właśnie pierwszy projekt statutu rady, który został skierowany do konsultacji.

Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni (aktualizacja)

Opublikowano: 03.12.2018

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 3 LIPCA 2018 R. WPROWADZAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE- najważniejsze zmiany:

1. Informacje ogólne dotyczące CK.

2. Postępowania o awans naukowy.

3. Sprawy związane z przyznawaniem uprawnień.