Nabór wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów

źródło: www.gov.pl

Do dnia 31 marca 2022r. można składać wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za:

  • wyróżniającą rozprawę doktorską,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Nagroda wymieniona w pkt. 1 i 2 może zostać przyznana osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Nagroda w pkt. 3  może zostać przyznana osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Warszawska może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród, a których mowa w pkt. 1 i 2  oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa  w pkt. 3

Wniosek parafowany przez Dziekana (plik pdf z parafkami i bez) oraz opinię właściwej Rady Naukowej Dyscypliny, należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

Ponadto prosimy o przygotowanie i przesłanie (plik word + skan pdf z parafkami) opinii zasadności wystąpienia z wnioskiem (§7. pkt 4,  lit. 1a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r.) podpisanej przez kandydata do nagrody i dziekana Wydziału.  

Przesłana opinia będzie stanowiła przedmiot głosowania Senatu nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę.

Kontakt:

Joanna Gruszka

e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

nr tel. (22) 234 + wew.: 64-46

Wzór wniosku (.docx)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów-szczegółowe informacje i akty prawne