Nabór wniosków o nagrody Ministra

źródło: www.gov.pl

Do dnia 31 maja 2022 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagrody Ministra.

Nagrody Ministra przyznawane są za osiągnięcia w zakresie działalności:

 • naukowej,
 • dydaktycznej,
 • wdrożeniowej,
 • organizacyjnej 
 • za całokształt dorobku.

Politechnika Warszawska może zgłosić tylko jednego kandydata do nagrody w danym zakresie działalności oraz jednego kandydata do nagrody za całokształt dorobku.

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej może być przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie w latach 2020-2021, będąc zatrudniona na  Politechnice Warszawskiej.

 

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej oraz za całokształt dorobku mają charakter nagród indywidualnych, natomiast nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej mogą być przyznane również jako nagrody zespołowe.  

Wniosek parafowany przez Dziekana (plik pdf z parafkami i bez) oraz zestawienie zbiorcze wniosków (plik excel) należy przesłać do Zespołu ds. Nauki w formie elektronicznej na adres: znn@pw.edu.pl

Do wniosku dołącza się:

 1. Dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem,
 2. Inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach, w kraju lub za granicą,
 3. Oświadczenie kandydata do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną,
 4. Oświadczenie kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody,
 5. Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału/Jednostki  z wynikami głosowania oraz Rady Naukowej Dyscypliny w przypadku nagród naukowych,
 6. Potwierdzenie osiągnięć w postaci dokumentów wymienionych w §3 Rozporządzenia,
 7. Opinię  zasadności wystąpienia z wnioskiem,  stanowiącą podstawę uchwały Senatu. (plik word + skan pdf z parafkami).

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. (.pdf) zmieniające Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 2019r. poz. 182),
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. (.pdf) w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki  (Dz.U. z 2019r. poz. 182),
 3. Wzór wniosku (.docx)
 4. Oświadczenie kandydata (.docx) do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną,
 5. Oświadczenie kandydata (.docx) do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

Kontakt:

Joanna.Gruszka@pw.edu.pl

tel. wew. 64-46