Stypendia MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja grudzień 2021

źródło: www.pw.edu.pl

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

• jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

• posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (liczy się data dzienna), i jest zatrudniona w PW na podstawie umowy o pracę.

 

Regulacja prawna: art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.; rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637).

 

Szczegóły dotyczące m.in. definicji młodego naukowca, sposobu dokumentowania dorobku, załączników do wniosku zawarte są w dokumencie „Stypendium_Komunikat Ministerstwa” oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z:

  1. komunikatem ministerstwa (.pdf)
  2. rozporządzeniem (.pdf) i jego nowelizacją (.pdf) w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców,
  3. informacją o danych (.pdf) dotyczących osiągnięć i załącznikach potrzebnych do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra,
  4. „Procedurą_WMN_2021” (.docx) i załącznikami do niej:

 a) oświadczenie 1 (.docx) - monografia młody naukowiec;

 b) oświadczenie 2 (.docx) - monografia współautor;

 c) oświadczenie 3 (.docx) - artykuł młody naukowiec;

 d) oświadczenie 4 (.docx) - artykuł współautor;

 e) oświadczenie 5 (.docx) - kierowanie projektem;

 f) oświadczenie 6 (.docx) - zastosowanie praktyczne;

 

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 17.12.2021 r.

Prosimy o dodanie roli „Redaktora pomocniczego” pracownikom ZNN PW:

Joanna Gruszka, login OSF: j.gruszka;

Renata Czubaszek, login OSF: renata_czubaszek – duża/mała litera ma znaczenie.