Stypendia MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja 18, grudzień 2022

źródło: www.pw.edu.pl

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (SMN18), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

• jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

• posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w PW na podstawie umowy o pracę.

Regulacja prawna

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

 

Szczegóły dotyczące m.in. definicji młodego naukowca, sposobu dokumentowania dorobku, załączników do wniosku zawarte są w dokumencie „Stypendium_Komunikat Ministerstwa” oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z

  • komunikatem MEiN (.pdf)
  • rozporządzeniem w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców,

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 16.12.2022 r.

Prosimy o dodanie roli „Redaktora pomocniczego” pracownikom ZNN:

  • Joanna Gruszka, login OSF: j.gruszka - duża/mała litera ma znaczenie.
  • Renata Czubaszek, login OSF: renata_czubaszek – duża/mała litera ma znaczenie.

e-mail: stypendia.wmn@pw.edu.pl