Dotacje podmiotowe

W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe na utrzymanie:

 • aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
 • specjalnej infrastruktury informatycznej

Minister przyznaje środki finansowe na wniosek w drodze decyzji administracyjnej na okres nie dłuższy niż 3 lata, określając wysokość tych środków w kolejnych latach.

Przy przyznawaniu środków, uwzględnia się w szczególności: 

 • rodzaj aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego;
 • wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej
 • wysokość kosztów utrzymania aparatury  naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego w gotowości do prowadzenia działalności naukowej
 • liczebność środowiska naukowego wykorzystującego aparaturę naukowo-badawczą, stanowisko badawcze lub infrastrukturę informatyczną, a także zakres i stopień ich wykorzystania.

Środki przyznane na ten cel , niewykorzystane w danym roku, pozostają na rok następny w dyspozycji uczelni. Mogą one  być wykorzystanie wyłącznie w następnym roku na realizację zadań, na które zostały przyznane.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 2020r:

 • do ZNNdo dnia 23 sierpnia
 • do MNiSW – do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki

Obligatoryjne elementy wniosku:

 • dane wnioskodawcy;
 • rodzaj i nazwę aparatury lub infrastruktury;
 • opis aparatury lub infrastruktury;
 • informacja o rocznych kosztach utrzymania aparatury lub infrastruktury; 5) wnioskowaną kwotę dotacji;
 • opis planowanych zadań badawczych z wykorzystaniem aparatury lub infrastruktury, koszt ich realizacji oraz źródło finansowania;
 • uzasadnienie unikatowości aparatury lub infrastruktury w skali kraju;
 • opis znaczenia aparatury lub infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności biorąc pod uwagę kierunki określone w polityce naukowej państwa;
 • informacje dotyczące wykorzystania aparatury lub infrastruktury.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, z tym że część tego wniosku zawierającą dane wnioskodawcy i oświadczenia o:

1) zgodności danych zawartych w systemie ze stanem faktycznym i prawnym,

2) wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) – składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra lub w postaci papierowej.

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

Na utrzymanie aparatury:

 •  unikatowość aparatury w skali kraju;
 •  znaczenie aparatury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
 •  potencjał organizacyjny i ludzki wnioskodawcy oraz doświadczenie związane z obsługą i wykorzystywaniem aparatury w prowadzeniu działalności naukowej;
 •  sposób wykorzystywania aparatury do prowadzenia działalności naukowej, w szczególności liczbę projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych z wykorzystaniem tej aparatury;
 •  znaczenie aparatury dla rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności naukowej;
 • wykorzystywanie aparatury do świadczenia, w tym odpłatnie, usług w zakresie działalności naukowej na rzecz pod-miotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z aparatury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
 • zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu działalności naukowej prowadzonej z wykorzystaniem aparatury;
 • prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie aparatury.

 Na utrzymanie infrastruktury :

 • znaczenie infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
 • wykorzystanie infrastruktury do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych zadań w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wraz z określeniem poziomu naukowego i znaczenia tych badań, prac oraz zadań dla rozwoju nauki;
 • liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z infrastruktury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
 • możliwość współfinansowania kosztów utrzymania infrastruktury z innych źródeł;
 • praktyczną użyteczność wyników prac lub zadań realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury, z uwzględnieniem rodzaju i liczby realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych;
 • wykorzystanie infrastruktury do realizacji innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe przez podmioty spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie infrastruktury.

 Na utrzymanie infrastruktury obejmującej komputery dużej mocy:

 • kryteria o których mowa w pkt 2, oraz
 • wielkość udostępnianych zasobów obliczeniowych i przechowywanych danych oraz dostępność infrastruktury w roku, w którym jest składany wniosek;
 • liczbę i zróżnicowanie tematyczne wykonywanych zadań obliczeniowych w roku, w którym jest składany wniosek;
 • sumaryczny czas wykonywanych obliczeń w roku, w którym jest składany wniosek;
 • stosowane procedury kwalifikacji zadań do obliczeń pod względem ich znaczenia i efektywności oraz rozliczanie użytkowników z wykorzystanych zasobów;
 • doświadczenie wnioskodawcy w obsłudze dużej liczby użytkowników o zróżnicowanych kompetencjach.

Dla  środków finansowych przyznanych  decyzją w 2019 roku, w systemie OSF, Redaktor wniosku po zalogowaniu, powinien  wybrać dany wniosek, który otrzymał finansowanie.
Aby wypełnić raport należy wejść w zakładkę „raport” i pobrać plik raportu (w pliku znajdują się dwa raporty - roczny i końcowy, należy wybrać właściwy), uzupełnić go i zapisać w formacie PDF
(uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, co oznacza, że niedopuszczalne są skany – wymóg MNiSW). Taki plik należy załączyć w systemie OSF i wysłać do MNiSW.

Natomiast SPUB i SPUB-I, którym przyznano środki finansowe w latach ubiegłych rozliczają się na zasadach dotychczasowych.

W związku z powyższym:

 • Należy wydrukować całość raportu z systemu OSF w dwóch egzemplarzach, jeden z egzemplarzy powinien być parafowany przez Dziekana Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestor (w zakresie finansowym)
 • dostarczyć do Zespołu ds. Nauki do dnia 23 marca 2020 roku.

Zespół ds. Nauki przekaże Raport do podpisu Rektora i Kwestor a następnie dostarczy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obligatoryjne elementy raportu:

 • nazwa podmiotu, któremu zostały przyznane środki na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
 • rodzaj i typ aparatury lub infrastruktury oraz jej nazwę;
 • numer decyzji;
 • informacja o działaniach zrealizowanych w celu utrzymania aparatury lub infrastruktury w okresie objętym raportem;
 • informacja o wydatkach poniesionych na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
 •  informacja o bieżącym wykorzystaniu aparatury lub infrastruktury.