Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018r. w sprawie naboru do zespołów doradczych oceniających czasopisma, Ministerstwo powała 44 zespoły doradcze, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

            Zespoły będą pracować w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych.

            Kandydaci do zespołów doradczych powinni cieszyć się  najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe.

            Kluczowym kryterium doboru członków zespołów doradczych będą indywidualne osiągnięcia naukowe kandydatów.

            Zgłoszenia kandydatów opatrzone podpisem Kandydata i właściwego Dziekana Wydziału  należy złożyć na formularzu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną w terminie do 14 listopada 2018r. do Zespołu ds. Nauki, pok.405

            Zgłoszenie  powinno zawierać:

  1. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce zatrudnienia, ewentualnie: zajmowane stanowisko i pełnione funkcje;
  2. wskazanie reprezentowanej przez kandydata dyscypliny naukowej (dyscyplin), według załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818);
  3. pięć najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata potwierdzających jego autorytet naukowy w danym środowisku naukowym;
  4. Informację o znajomości zagadnień związanych z bibliometrią i funkcjonowaniem międzynarodowych baz czasopism.

 

Cała treść komunikatu MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-do-zespolow-doradczych-oceniajacych-czasopisma-trwa

Umieszczamy również link mówiący o rozpoczętych przez MNiSW konsultacjach przypisania dyscyplin do czasopism:

https://www.gov.pl/web/nauka/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje