Zmiany w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

logo KDN
źródło:MNiSW

 

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 jeszcze tylko do 30 kwietnia 2019 r. mogą otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Późniejsze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora będą wszczynane od 1 października 2019 r. i co najważniejsze, odbędzie się to już na podstawie nowych przepisów prawa.

Otwarcie przewodu doktorskiego na podstawie starych przepisów tj. do 30 kwietnia 2019 r wiąże się z obligatoryjnym zakończeniem postępowania do 31 grudnia 2021r. w przeciwnym razie zostanie - z mocy ustawy- umorzone. Natomiast w okresie od maja do końca września bieżącego roku postępowania w sprawie nadania stopni naukowych nie będą wszczynane!

Od 1 października 2019 r. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynane z chwilą złożenia wniosku o wyznaczenie promotora. W wyniku wejścia w życie Konstytucji dla Nauki podmioty doktoryzujące nabywają większą swobodę w kształtowaniu całego procesu nadawania stopni naukowych, a ich władze mogą określać dodatkowe wymagania niezbędne do uzyskania stopnia doktora. W przypadku osób otwierających przewód doktorski na nowych zasadach, weryfikacja znajomości nowożytnego języka obcego będzie potwierdzana tak jak dotychczasowo. W przypadku nieposiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego przeprowadza się egzamin doktorski ze znajomości wskazanego języka. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego znajduję się z Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Podstawowe różnice pomiędzy przewodem doktorskim wszczętym na starych zasadach a postępowaniem prowadzonym na podstawie nowych przepisów:

-  przewody doktorskie stały się postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora;

-  wprowadzono weryfikację efektów kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, co oznacza, że sposób weryfikacji ustala jednostka doktoryzująca;

- rozprawy doktorskie przed obroną będą obligatoryjnie  udostępniane w BIP-ie podmiotu doktoryzującego;

-  warunkiem wszczęcia postępowania będzie złożenie rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora;

-  zwiększy się liczba recenzentów do 3;

-  szczegółowe zasady prowadzenia postępowania określa jednostka doktoryzująca;

-  Kandydat powinien posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci:

          a) 1 artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które były ujęte w wykazie sporządzonym przez ministra,

     lub

          b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które było ujęte w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej, monografii 

     lub

          c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu

W przypadku postępowań wszczynanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. na poczet dorobku naukowego  zalicza się także:

-  artykuły naukowe opublikowane przed 1 stycznia 2019 r. w czasopiśmie nieujętym w nowym wykazie ministra, ale ujętym w części A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem ministra z dnia 25 stycznia 2017 r., albo ujętym w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

-   monografie wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w komunikacie ministra z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

 

Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia