Komunikat w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. traci moc ustawa o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r.

Jednocześnie zawieszeniu ulega proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej prowadzony na podstawie komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej  oraz  o okresowym przeglądzie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Wspomniany proces zostanie wznowiony w IV kwartale br. po wejściu w życie rozporządzenia.

Wszystkie wnioski oraz kwestionariusze ewaluacyjne złożone na podstawie wymienionych komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zachowają swoją ważność po ich potwierdzeniu przez wnioskodawców (bez konieczności ponownego przesyłania dokumentów). Powyższe nie oznacza możliwości wprowadzania poprawek lub uzupełnień do już złożonych wniosków oraz kwestionariuszy ewaluacyjnych.

Będzie również istniała możliwość złożenia nowych wniosków i kwestionariuszy ewaluacyjnych. Ministerstwo nie przewiduje zmiany wzorów tych dokumentów.

Planowany termin ogłoszenia naboru nowych wniosków oraz kwestionariuszy ewaluacyjnych to początek listopada.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników procesu aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej to I kwartał 2019 r.

źródło: Komunikat MNiSW