Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

W stosunku do dotychczasowych przepisów w projektowanym rozporządzeniu zaproponowana 10 najważniejszych zmian:

1) zmodyfikowano katalog znaczących osiągnięć w ramach poszczególnych rodzajów działalności, za które może zostać przyznana nagroda,

2) określono szczegółowe kryteria podmiotowe przyznawania nagród, które będą przyznawane osobom będącym zarówno obywatelami polskimi, jak i cudzoziemcami,

3) w przypadku nagrody za całokształt dorobku wskazano, że kandydat do nagrody powinien posiadać okres zatrudnienia,

4) określono maksymalną liczbę nagród – nie więcej niż 200,

5) wskazano liczbę osób jaką może zgłosić wnioskodawca do nagród,

6) ustalono maksymalną wysokość nagród,

7) wskazano kryteria przyznawania nagród w podziale na poszczególne rodzaje działalności,

8) określono szczegółowy tryb przyznania nagrody,

9) uregulowano sposób wypłacania nagród,

10) w załączniku do rozporządzenia zaproponowano wzór wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa.