Wzór oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień

Wzór oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień

W związku z obowiązkiem przedłożenia do Centralnej Komisji przez podmioty, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), oświadczeń w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, Centralna Komisja wnosi o stosowanie się do załączonego oświadczenia (.pdf)

źródło: http://www.ck.gov.pl/news/id/23.html