Informacja dotycząca przepisów regulujących stawki opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego

Określone w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz.1837), stawki za wydanie odpisu doktorskiego i habilitacyjnego oraz duplikatu tych dyplomów mają zastosowanie do postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, które będą wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Do postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2018 r oraz do tych, które zostaną wszczęte w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r., za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego wraz z odpisem pobiera się opłaty w wysokości określonej na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz.261).