Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni (aktualizacja)

Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni (aktualizacja)

1. Informacje ogólne dotyczące CK
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji, tzn. do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresie zadań określonych ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zwanej dalej ustawą, na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Oznacza to, że od dnia 1 października 2018 r. Centralna Komisja nie będzie podejmowała czynności, których zakres kompetencyjny nie został unormowany we wskazanej ustawie.

2. Postępowania o awans naukowy
ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. postępowania awansowe są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli stopień czy tytuł nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)
ustawy w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. postępowania awansowe będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień lub tytuł nadaje się zgodnie z klasyfikacją j.w.;
UWAGA! ze względu na art. 174 ust. 2 ustawy, we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego składanym w tym okresie, do przeprowadzenia tego postępowania  powinna być wskazana uczelnia, w celu prezentowania spójnego stanowiska z MNiSW dopuszcza się możliwość, by habilitant wskazał jednostkę organizacyjną uczelni do przeprowadzenia danego postępowania;
- zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019r. nie wszczyna się postępowań awansowych.

3. Sprawy związane z przyznawaniem uprawnień
ustawy jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową C lub nie posiadające kategorii naukowej tracą określone uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.;
ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 tego samego artykułu, są zobowiązane, w przypadku prowadzenia postępowań habilitacyjnych lub o nadanie tytułu profesora, zwrócić się do CK o wyznaczenie innego uprawnionego podmiotu do ich kontynuowania;
do podmiotów posiadających uprawnienia stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1 dotychczasowej ustawy, z tym, że stan zatrudnienia wpływający na zdolność podmiotu do korzystania z posiadanego uprawnienia określony jest w art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;
ustawy, wszczęte i niezakończone przed 1.10.2018 r. postępowania w sprawach nadania uprawnień toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym, że Centralna Komisja zobowiązania jest wziąć pod uwagę nowe kryteria dotyczące minimum kadrowego a nadane uprawnienia – uczelni/instytutowi - będą w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.
- zgodnie z art. 176 ustawy, postępowania w sprawie nadania uprawnień – na wniosek uczelni/instytutów - wszczęte po 1.10.2018 r., toczyć się będą na podstawie przepisów dotychczasowych;
- zgodnie z art. 177 ustawy, do dnia 31.01.2019 r. uczelnie/instytuty zobowiązane są do złożenia oświadczeń o przyporządkowaniu posiadanych uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin;

Źródło: http://www.ck.gov.pl/news/id/20.html