Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:

  • rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,
  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny,
  • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Terminy składania wniosków: 

31 stycznia danego roku - do Premiera;

28 lutego danego roku - dotyczy osób, którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki został nadany w miesiącu grudniu poprzedniego roku.