Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:

  1. wyróżniające się rozprawy doktorskie,
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej,  wskazane w rozporządzeniu w  §5.

Nagroda wymieniona w pkt. 1 i 2 może zostać przyznana osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Nagroda w pkt. 3  może zostać przyznana osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Warszawska może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród, a których mowa w pkt. 1 i 2  oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w pkt. 3.

Zgodnie z par. 49 ust. 11 Statutu PW - do wniosku o nagrodę naukową niezbędna jest opinia Rady Naukowej Dyscypliny.

Wniosek parafowany przez Dziekana należy złożyć w Zespole ds. Nauki (ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402) do dnia 17 kwietnia 2020 r. Dodatkowo wniosek w pliku PDF  proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl