Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:

  • rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,
  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny,
  • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Terminy składania wniosków: 

W związku z wejściem  w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) dotychczasowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne utraciło moc prawną.

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem nowego rozporządzenia na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będzie regulować tryb i zasady przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe.

Rozporządzenie wraz z wzorem wniosku zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po przyjęciu.