Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Informacje ogólne

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:

 • wyróżniające się rozprawy doktorskie,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej,  wskazane w rozporządzeniu w  §5.                                                                                                                                            

Nagrody mogą zostać przyznane osobom, których stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody oraz osobom, których osiągnięcia naukowe powstały w okresie zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Warszawska może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród, a których mowa w pkt. 1 i 2  oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w pkt. 3.

Wyróżniająca się rozprawa doktorska

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską może zostać przyznana osobie, która uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej, której:

 • przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie istotnego problemu naukowego, rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej, o doniosłym znaczeniu dla danej sfery lub dokonanie artystyczne, stanowiące istotny wkład w rozwój kultury,
 • rozwiązanie albo dokonanie, będące jej przedmiotem, ma wybitnie nowatorski lub innowacyjny charakter,
 • prezentującej wysoki poziom wiedzy teoretycznej autora w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych oraz wyróżniający poziom jego umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej,
 • wysoko ocenionej i wyróżnionej przez podmiot, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której został nadany stopień doktora habilitowanego, oraz której osiągnięcia będące podstawą nadania:

 • stanowią znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
 • są wynikiem istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych albo instytucjach kultury, 
 • otrzymały wyłącznie pozytywne recenzje oraz pozytywną opinię komisji habilitacyjnej podmiotu, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Osiągnięcia w zakresie działalności naukowej 

Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana za:

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
 • prowadzenie działań twórczych w zakresie sztuki, których efektem jest dzieło artystyczne stanowiące istotny wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych,
 • autorstwo lub współautorstwo wybitnej publikacji naukowej, w szczególności monografii naukowej, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych,
 • praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej, handlowej, kulturalnej lub społecznej,
 • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego,
 • wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

Kryteria przyznawania Nagród Prezesa Rady Ministrów

W przypadku nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie:

 • znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,
 • poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,
 • poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

W przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

 • znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej,
 • poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury.

W przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

Działalność naukowa, w tym twórczość artystyczna:

 • poziom innowacyjności i nowatorstwa uzyskanego osiągnięcia,
 • znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki lub kultury w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub w dziedzinie sztuki, w której zostało ono uzyskane,
 • znaczący wkład w rozwój dziedziny nauki lub dziedziny sztuki,
 • aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem badawczym lub artystycznym realizującym projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych lub inicjowanie działalności takich zespołów,

Działalności wdrożeniowa:

 • nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Wniosek

Wniosek parafowany przez Dziekana (plik pdf z parafkami i bez) oraz opinię właściwej Rady Naukowej Dyscypliny, należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

 

Ponadto prosimy o przygotowanie i przesłanie (plik word + skan pdf z parafkami) opinii zasadności wystąpienia z wnioskiem (§7. pkt 4,  lit. 1a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r.) podpisanej przez kandydata do nagrody i dziekana Wydziału.  

Przesłana opinia będzie stanowiła przedmiot głosowania Senatu nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę.

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obligatoryjne elementy wniosku

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą  nadania stopnia doktora habilitowanego: 

 • odwzorowanie cyfrowe wniosku,
 • uzasadnienia wniosku podpisanego przez Dziekana, stanowiące podstawę przyjęcia uchwały Senatu,
 • rozprawy doktorskiej lub informacji o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu
  o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz opinią (konkluzją) komisji habilitacyjnej,
 • dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem,
 • innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą,
 • oświadczenia kandydata o nie karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

 • odwzorowanie cyfrowe wniosku,
 • uzasadnienia wniosku podpisanego przez Dziekana, stanowiące podstawę przyjęcia uchwały Senatu,
 • wybranych publikacji, patentów, autoreferatu kandydata/kandydatów do nagrody, a także przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora lub tytuł w zakresie sztuki recenzji osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań,
 • dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem,
 • innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych przez kandydata/kandydatów wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą,
 • oświadczenia kandydata/kandydatów o nie karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

Termin składania wniosków

15 marca 2024 r. - do ZNN 

30 kwietnia 2024 r. - do Kancelarii PRM

Kontakt:

Joanna Gruszka

tel. wew. 64-46

Joanna.Gruszka@pw.edu.pl