Nagrody Rektora PW

Informacje ogólne

Nagrody Rektora PW mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w Politechnice Warszawskiej. Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę za wybitne osiągnięcia nie częściej niż raz na dwa lata w danej kategorii nagrody za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

Kryteria przyznawania Nagród Rektora 

Nagrody Rektora PW dla nauczycieli akademickich przyznawane są za:

 • oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane prestiżowymi publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badan,pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, wyróżnionymi rozprawami doktorskimi lub wyróżniającymi się rozprawami habilitacyjnymi,
 • osiągnięcia dydaktyczne, w szczególności za konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia, poziomu prac dyplomowych, autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników dydaktycznych lub programów nauczania oraz za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych potwierdzone m.in. opiniami studentów (tzw. "Złota Kreda"),
 • całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne,
 • wyróżniające się osiągnięcia organizacyjne w związku z działalnością w PW oraz na rzecz PW uzyskane w ostatnim roku akademickim, które wpłynęły  na poprawę jakości badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej, jakości kształcenia poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz funkcjonowania Uczelni poprzez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych.   

Wnioski

Do składania wniosków o Nagrody Rektora uprawnieni są kierownicy podstawowych  i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych PW. Kierownicy za pośrednictwem Zespołu ds. Nauki składają do Rektora wnioski o indywidualne i zespołowe nagrody Rektora w wersji papierowej i zestawienie tych wniosków w wersji papierowej i elektronicznej. Wnioski o nagrody składane są po zasięgnięciu opinii właściwej rady wraz z wyciągiem z protokołu posiedzenia rady z wynikiem głosowania, o ile rada istnieje.

Obligatoryjne elementy wniosku

Nagroda za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne:

 • wybrane publikacje, tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku,
 • opinie lub recenzje (co najmniej jedna) opracowane w związku z wystąpieniem o nagrodę, przygotowane przez osobę legitymującą się minimum stopniem doktora habilitowanego, 
 • oświadczenie kandydata o jego procentowym udziale w dziele,
 • opinię właściwej RND, w przypadku wniosku o nagrodę naukową.

Nagroda za osiągnięcia naukowe- wyróżniające się doktoraty i habilitacje:

 • rozprawa doktorska lub habilitacyjna,
 • recenzje,
 • uchwała RND o nadaniu stopnia i wyróżnieniu rozprawy (w przypadku doktoratu),
 • opinię RND.

Nagroda za wyróżniające się prowadzenie zajęć dydaktycznych Złota Kreda:

 • opinia Samorządu Studentów.

Nagroda za całokształt dorobku:

 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych  i organizacyjnych w PW, 
 • opinię o dorobku kandydata opracowaną w związku z wystąpieniem z wnioskiem przez osobę legitymującą się tytułem naukowym.

Wnioski o nagrody Rektora kierowane są do Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, która po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosków przedstawia listę osób proponowanych do Nagrody Rektora w poszczególnych kategoriach. 

Termin składnia wniosków 

do 31 marca 2021 r. do Zespołu ds. Nauki.