Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Rektor Politechniki Warszawskiej może przyznać specjalne nagrody indywidualne lub zespołowe, o nazwie Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej. Rektor może przyznać jeden raz w roku kalendarzowym po jednej nagrodzie z każdej wymienionych wcześniej kategorii Nagrody.

Kryteria przyznawania Nagród Naukowych PW 

Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej przyznawane są za:

  • wybitne publikacje naukowe z ostatnich dwóch lat, dotychczas nienagrodzone,
  • szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne.

Wnioski

Do składania wniosków o Nagrody Naukowe PW uprawnieni są kierownicy podstawowych  i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych PW. Kierownicy za pośrednictwem Zespołu ds. Nauki składają do Rektora wnioski o indywidualne i zespołowe nagrody Naukowe PW w wersji papierowej i elektronicznej. Wnioski o nagrody składane są po zasięgnięciu opinii właściwej rady, o ile rada istnieje. 

(§5 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora PW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania nagród Rektora PW dla nauczycieli akademickich)

Obligatoryjne elementy wniosku

Do wniosku o Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej należy dołączyć:

  • opinie co najmniej dwóch recenzentów, z których jeden może być pracownikiem Politechniki Warszawskiej, 
  • opinię Rady Naukowej Dyscypliny.

(§3 pkt.3 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora PW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania nagród Rektora PW dla nauczycieli akademickich) 

Wnioski o nagrody Naukowe PW kierowane są do Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, która przedstawia Rektorowi kandydatów do Nagrody w poszczególnych kategoriach. 

Termin składnia wniosków

31 marca 2021 r. do Zespołu ds. Nauki.