Akty prawne

Załącznik nr 3 (.pdf) Instrukcja - tryb postępowania przy likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątku

Zarządzenie nr 55/2012 (.pdf) w sprawie przyjmowania darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, Samorządu Doktorantów PW oraz Samorządu Studentów PW

Zarządzenie nr 19/2013 (.pdf) zmieniające Zarządzenie nr 21/2012 w sprawie trybu postępowania przy likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątku

Zarządzenie nr 65/2017 (.pdf) w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne a także zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej

Decyzja 210/2016 Rektora PW (.pdf) w sprawie Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej na kadencje 2016-2020

Zarządzenie nr 35/2021 (.doc) Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie gospodarowania zbędnymi i zużytymi środkami trwałymi oraz niskocennymi składnikami majątku

Załącznik nr 1 (.pdf) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 2 (.docx) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 3 (.pdf) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 4 (.pdf) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 5 (.pdf) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 6 (.xls) Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 7 (.xls) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 8 (.xls) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 9 (.pdf) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW

Załącznik nr 10 (.pdf) do Zarządzenia nr 35/2021 Rektora PW