Likwidacje środków trwałych i niskocennych składników majątku

Informacje dotyczące przekazania środków trwałych zainteresowanym jednostkom organizacyjnym PW lub sprzedaży pracownikom, studentom i doktorantom PW, a także osobom i firmom spoza PW  - umieszczone są na stronie Działu Inwentaryzacji 

Skład Podkomisji ds. Aparatury Naukowo-Badawczej:

 1. dr inż. Stanisław Kuś - przewodniczący
 2. dr hab inż. Piotr Tomczuk
 3. mgr inż. Tomasz Krzymień

Za środki trwałe uznaje się składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, o wartości początkowej powyżej 3.500 zł, z wyłączeniem sprzętu komputerowego (zespoły komputerowe-rodzaj 491), zaliczanego do środków trwałych bez względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia. 

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

1) nieruchomości, w tym:

 • grunty,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu,
 • budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty,

3) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

4) inwentarz żywy.

Dla sprzętu komputerowego urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:

 • jednostka centralna
 • monitor
 • drukarka
 • skaner
 • nagrywarka zewnętrzna
 • zasilacz UPS.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, o wartości początkowej powyżej 3.500 zł 

Wniosek na likwidację środków trwałych i niskocennych składników majątku oraz przekazanie, podpisany przez wszystkich członków komisji zatwierdza Kierownik Jednostki Organizacyjnej i za pośrednictwem Zespołu ds. Nauki przedstawia wraz z opiniami specjalistów do zaopiniowania Rektorskiej Podkomisji ds. Aparatury Naukowo-Badawczej, a następnie do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Nauki - w przypadku aparatury naukowo-badawczej (załącznik 3 i 5 do Instrukcji)

Powyższe informacje reguluje Zarządzenie nr 65/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 2017r.