Likwidacje środków trwałych i niskocennych składników majątku

Środki trwałe

Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. za środki trwałe uznaje się składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, o wartości początkowej powyżej 3.500 zł, z wyłączeniem sprzętu komputerowego, zaliczanego do środków trwałych bez względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia.

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

 • nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego),
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Dla sprzętu komputerowego, urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:

 • jednostka centralna,
 • monitor,
 • drukarka,
 • skaner,
 • nagrywarka zewnętrzna,
 • zasilacz UPS.

Niskocenne składniki majątku

Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, o wartości początkowej powyżej 3.500 zł.

Wniosek na likwidację

Wniosek na likwidację środków trwałych i niskocennych składników majątku, podpisany przez wszystkich członków komisji zatwierdza Kierownik Jednostki Organizacyjnej i za pośrednictwem Zespołu ds. Nauki przedstawia wraz z opiniami specjalistów do zaopiniowania Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej, a następnie do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Nauki - w przypadku aparatury naukowo-badawczej (załącznik 3 i 5 do Instrukcji)

Skład Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej:

 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni - przewodniczący 
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni 
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba 
 • mgr inż. Tomasz Krzymień 
 • dr inż. Stanisław Kuś 
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk 
 • dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. uczelni