Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:

  1. wyróżniające się rozprawy doktorskie,
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej,  wskazane w rozporządzeniu w  §5.

Nagroda wymieniona w pkt. 1 i 2 może zostać przyznana osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Nagroda w pkt. 3  może zostać przyznana osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Warszawska może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród, a których mowa w pkt. 1 i 2  oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w pkt. 3.

Wniosek parafowany przez Dziekana należy złożyć w Zespole ds. Nauki (ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402) do dnia 17 kwietnia 2020r. Dodatkowo wniosek w pliku PDF  proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl 

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską może zostać przyznana osobie, która uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej:

1)     której przedmiotem jest oryginalne:

a)     rozwiązanie istotnego problemu naukowego albo

b)     rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej, o doniosłym znaczeniu dla danej sfery, albo

c)     dokonanie artystyczne, stanowiące istotny wkład w rozwój kultury, oraz

2)     której rozwiązanie albo dokonanie, będące jej przedmiotem, ma wybitnie nowatorski lub innowacyjny charakter, oraz

3)     prezentującej wysoki poziom wiedzy teoretycznej autora w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych oraz wyróżniający poziom jego umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, oraz

4)     wysoko ocenionej i wyróżnionej przez podmiot, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której został nadany stopień doktora habilitowanego, i której osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

1)     stanowią znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej albo artystycznej oraz

2)     są wynikiem istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych albo instytucjach kultury, oraz

3)     otrzymały wyłącznie pozytywne recenzje oraz pozytywną opinię komisji habilitacyjnej podmiotu, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana za:

1)     prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

a)     nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub

b)     nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń;

2)     prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

3)     prowadzenie działań twórczych w zakresie sztuki, których efektem jest dzieło artystyczne stanowiące istotny wkład w rozwój kultury;

4)     kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;

5)     autorstwo lub współautorstwo wybitnej publikacji naukowej, w szczególności monografii naukowej, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych;

6)     praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej, handlowej, kulturalnej lub społecznej;

7)     komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

8)     wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego;

9)     wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD PREZESA RADY MINISTRÓW:

1)     w przypadku nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie:

a)     znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

b)     poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,

c)     poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,

d)     poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

2)     w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

a)     znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej,

b)     poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury;

3)     w przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

a)     w przypadku działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej:

–     poziom innowacyjności i nowatorstwa uzyskanego osiągnięcia,

–     znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki lub kultury w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

–     znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub w dziedzinie sztuki, w której zostało ono uzyskane,

–     znaczący wkład w rozwój dziedziny nauki lub dziedziny sztuki,

–     aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem badawczym lub artystycznym realizującym projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych lub inicjowanie działalności takich zespołów,

b)     w przypadku działalności wdrożeniowej:

–     nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,

–     znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

–     aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

 

Szczegółowe informacje: Joanna Gruszka, Zespół ds. Nauki, nr tel.  (22) 234 + wew.: 64-46