Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców

Informacje ogólne

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowego przeznaczonego dla młodych naukowców, którzy posiadają wybitne osiągnięcia (regulacja prawna: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1 kwietnia 2019 poz. 658; Rozporządzenie zmieniające z dn. 14 listopada 2019, poz. 2297).

 Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora,
  albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (kalendarzowych) i jest zatrudniona w PW.

Okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2013 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2020 r.

Osiągnięcia stanowiące podstawę oceny wniosku przez MNiSW:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
 8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

* Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie
w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych - część A, B i C).

 

Kryteria oceny ( do pobrania (.pdf) ):

 

Procedura złożenia wniosku do MNiSW:

W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie OSF: (https://osf.opi.org.pl/app/adm/daneOsoby.do?do=zalozKonto), a następnie:

 1. założyć wniosek w systemie OSF,
 2. dodać rolę „Redaktora pomocniczego” pracownikowi ZNN PW (Hubert Wojno, login OSF: H.Wojno – wielkość liter ma znaczenie),
 3. powiadomić ZNN o fakcie założenia wniosku drogą mailową, z podaniem swojego numeru telefonu do kontaktu,
 4. na adres email: stypendia.wmn@pw.edu.pl przesłać skan wniosku z podpisem kandydata oraz parafką kierownika jednostki organizacyjnej, oraz skan wniosku w formacie pdf bez parafek,
 5. do przesyłanego drogą mailową wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej oraz oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w załączeniu Oświadczenie_do_wniosku (.pdf) ).

Termin przesłania wniosku do Zespołu ds. Nauki: 18.12.2020 r.

 

Koordynator stypendiów WMN w Zespole ds. Nauki: Hubert Wojno: hubert.wojno@pw.edu.pl, tel. wew.: 1325.

 

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

 

Załączniki:

 1. Rozporządzenie w sprawie stypendium (pobierz) (.pdf)
 2. Nowelizacja rozporządzenia (pobierz) (.pdf)
 3. Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz) (.pdf)
 4. Kryteria oceny wniosku (pobierz) (.pdf)
 5. Oświadczenie młodego naukowca  (pobierz) (.pdf)

English version:

 1. Annoucement (pobierz) (.docx)
 2. Application Template Appendix (pobierz) (.docx)