Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców

Informacje ogólne

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

• jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

• posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (liczy się data dzienna), i jest zatrudniona w PW na podstawie umowy o pracę.

 

Regulacja prawna: art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.; rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637).

 

Szczegóły dotyczące m.in. definicji młodego naukowca, sposobu dokumentowania dorobku, załączników do wniosku zawarte są w dokumencie „Stypendium_Komunikat Ministerstwa” oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r.

Osiągnięcia stanowiące podstawę oceny wniosku przez MNiSW:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 22 lipca 2021 r.);
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 18 lutego 2021 r.*);
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

* Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. 3 wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

Kryteria oceny ( do pobrania (.pdf) ):

 

Procedura złożenia wniosku do MEiN:

W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie OSF: (https://osf.opi.org.pl/app/adm/daneOsoby.do?do=zalozKonto), a następnie:

 1. założyć wniosek w systemie OSF;
 2. dodać rolę „Redaktora pomocniczego” pracownikom ZNN PW

(Joanna Gruszka, login OSF: j.gruszka;

Renata Czubaszek, login OSF: renata_czubaszek – duża/mała litera ma znaczenie);

 1. powiadomić niezwłocznie ZNN o fakcie założenia wniosku drogą mailową,
  z podaniem swojego numeru telefonu do kontaktu oraz numeru ID wniosku.
  UWAGA: w sekcji „Osoba podpisująca wniosek” należy wpisać prof. dra hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Prorektora ds. Nauki;
 2. po uzupełnieniu wniosku w systemie OSF należy wydrukować ostateczną wersję wniosku i po własnoręcznym podpisie oraz zaparafowaniu przez kierownika jednostki przesłać skan wniosku na adres stypendia.wmn@pw.edu.pl;
 3. do przesyłanego drogą mailową wniosku należy dołączyć oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (wzór do pobrania z systemu OSF).
 4. z systemu OSF z sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy pobrać plik PDF z podpisem elektronicznym ZSUN. Plik ten należy przesłać na adres stypendia.wmn@pw.edu.pl, podając w treści maila swoje imię, nazwisko, stopień/tytuł, nazwę wydziału/jednostki, dyscyplinę naukową, nr ID wniosku.

UWAGA: plik z podpisem ZSUN, po pobraniu z systemu OSF, przed przesłaniem do ZNN należy nazwać w następujący sposób: imię_nazwisko_ID wniosku, np. Jan_Kowalski_123456;

 1. jeżeli plik zostanie przesłany prawidłowo, wg ww. wymogów, zostanie przekazany do podpisu cyfrowego Rektora ds. Nauki,
 2. po podpisie cyfrowym Rektora ds. Nauki, plik zostanie odesłany do wnioskodawcy
  w celu zamieszczenia go w sekcji „Elektroniczna wysyłka” w systemie OSF. Po tej operacji będzie możliwe wysłanie wniosku w systemie poprzez kliknięcie na „przycisk” „Wyślij do ministerstwa” w menu.

 

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 17.12.2021 r.

 Koordynator stypendiów WMN w Zespole ds. Nauki: Joanna Gruszka,

kontakt: tel. wew. 6446,
e-mail: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r.

 

Załączniki:

 1. Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z:

  1. komunikatem ministerstwa (.pdf)
  2. rozporządzeniem (.pdf) i jego nowelizacją (.pdf) w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców,
  3. informacją o danych (.pdf) dotyczących osiągnięć i załącznikach potrzebnych do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra,
  4. „Procedurą_WMN_2021” (.docx) i załącznikami do niej:

   a) oświadczenie 1 (.docx) - monografia młody naukowiec;

   b) oświadczenie 2 (.docx) - monografia współautor;

   c) oświadczenie 3 (.docx) - artykuł młody naukowiec;

   d) oświadczenie 4 (.docx) - artykuł współautor;

   e) oświadczenie 5 (.docx) - kierowanie projektem;

   f) oświadczenie 6 (.docx) - zastosowanie praktyczne;