Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk

Informacje ogólne

Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk są corocznymi nagrodami indywidualnymi za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk technicznych. Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekraczali 40 roku życia. Prace będące przedmiotem Nagrody muszą być opublikowane nie dawniej niż w ciągu ostatnich 4 lat kalendarzowych, nie wliczając w to roku przyznawania Nagrody.

Z wnioskami o przyznanie Nagrody mogą występować członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy Wydziale. Osoba lub instytucja może zgłosić tylko jednego kandydata do Nagrody.

Obligatoryjne elementy wniosku

  • wniosek o nagrodę - wypełniony formularz ( wniosek PAN (.docx) ),
  • streszczenie pracy (lub krótka informacja o cyklu prac) w języku polskim i angielskim (maksymalnie 1 strona, 1800 znaków),
  • w przypadku prac współautorskich - wyraźne określenie merytorycznego wkładu kandydata w powstanie pracy,
  • wersja elektroniczna pracy lub cyklu prac podlegających zgłoszeniu do Nagrody,
  • inne dokumenty istotne dla oceny wniosku.

Terminy składania wniosków

16 maja 2023 roku - do ZNN

31 maja 2023 roku - do PAN