Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje ogólne

Nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznaje się za:

 • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
 • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej,
 • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej,
 • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej,
 • całokształt dorobku.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
 • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych.

(§ 2 pkt.1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki)

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

 • aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
 • aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
 • prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
 • autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

(§ 2 pkt.2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki)

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

(§ 2 pkt.3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki)

 Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

 • rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
 • rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców oraz opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju.

(§ 2 pkt.4 Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki)

Nagroda może zostać przyznana osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ukarana karą dyscyplinarną. Nagroda za całokształt dorobku może zostać przyznana danej osobie raz w ciągu kariery zawodowej. Uczelnia może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danym zakresie działalności oraz jednego kandydata do nagrody za całokształt dorobku. 

Wniosek

Do wniosku dołącza się:

 • potwierdzenie osiągnięć w postaci dokumentów wymienionych w § 3 Rozporządzenia,
 • dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody,
 • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach, w kraju i za granicą,
 • oświadczenie kandydata do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną,
 • oświadczenie kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody,
 • oświadczenie kandydata do nagrody o procentowym udziale w powstaniu osiągnięcia, w przypadku wniosku o nagrodę zespołową,
 • wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału z wynikami głosowania.

 Uwaga! Rekomendację może sporządzić osoba, która nie jest zatrudniona w uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności oraz posiada tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Terminy składania wniosków 

15 lipca 2021 r.do MNiSW.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego