Granty rektorskie dla kół naukowych

Informacje ogólne

Granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów. Dla jednego koła naukowego przewidziany jest jeden grant. Środki przyznane na grant rektorski mogą być wykorzystane tylko na dofinansowanie realizowanego grantu i nie mogą przekroczyć 30.000 zł. Środki finansowe przyznane nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenia, a koszty usług zewnętrznych nie mogą przekraczać 50% kwoty przyznanej na grant.

Wnioski opiniuje oraz tworzy ranking Rektorska Komisja ds. Aparatury Naukowo-Badawczej. Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie Porozumienia przez Prorektora ds. Nauki, którego wzór stanowi zał. nr 2 do decyzji lub w przypadku finansowania z projektu IDUB kierownika zespołu zarządzającego projektu IDUB, którego wzór stanowi zał. nr 3. do decyzji.

Odbioru wyników realizacji grantu dokonuje komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi przedstawiciel Rektorskiej Komisji ds. Aparatury Naukowo-Badawczej.
Komisja sporządza protokół oceny i odbioru grantu w 2 egzemplarzach uwzględniając:

  • sprawozdanie merytoryczne kierownika projektu,
  • wyniki uzyskane przy realizacji projektu,
  • rozliczenie poniesionych wydatków.

Termin składania wniosków

........ 2022 do Zespołu ds. Nauki.

Kontakt:

Elżbieta Kisielińska

Zespół ds. Nauki

e-mail: Elzbieta.Kisielinska@pw.edu.pl

tel. wew.: 13-25

Termin rozliczenia grantu

 do 30 czerwca 2022 roku.

Protokół oceny i odbioru grantu zostaje przekazany do 30 lipca 2022 r. do Zespołu ds. Nauki. Drugi egzemplarz protokołu wraz z rozliczeniem poniesionych wydatków oraz sprawozdaniem merytorycznym kierownika grantu pozostaje w jednostce, w której realizowany jest grant.