Granty rektorskie dla kół naukowych

Informacje ogólne

Granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej finansowane ze środków programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów.

Jedno koło naukowe może być beneficjentem tylko jednego grantu w ramach jednej edycji konkursu. Koła naukowe realizujące granty w ramach konkursu na granty rektorskie w roku 2024, mogą rozpocząć finansowanie dopiero po rozliczeniu grantu z poprzedniej edycji.

Środki przyznane na grant rektorski mogą być wykorzystane tylko na dofinansowanie realizowanego grantu. Środki finansowe przyznane na realizację grantu rektorskiego nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenia, nie mogą być przeznaczone na zakup komputerów, laptopów, tabletów, monitorów, drukarek, koszty usług zewnętrznych nie mogą przekraczać 50% kwoty kosztów bezpośrednich. Środki wykorzystane na zakup aparatury nie mogą przekroczyć 50% przyznanej kwoty kosztów bezpośrednich, a zakup ten może nastąpić jedynie w roku przyznania środków na realizację grantu.

 

Zespół opiniujący opiniuje wnioski oraz tworzy ranking. Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie Porozumienia z kierownikiem zespołu zarządzającego projektu IDUB, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

 

Odbioru wyników realizacji grantu dokona komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi przedstawiciel Zespołu opiniującego, wyznaczony przez Prorektora ds. nauki.

Komisja sporządza protokół oceny i odbioru grantu w 2 egzemplarzach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji, uwzględniając :

  • sprawozdanie merytoryczne kierownika projektu,
  • wyniki uzyskane przy realizacji projektu,
  • rozliczenie poniesionych wydatków.

 

Termin składania wniosków:

19 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: znn@pw.edu.pl

 

Kontakt:

Małgorzata Jankowska

Zespół ds. Nauki

e-mail: znn@pw.edu.pl

tel. wew.: 58-33

 

Termin zakończenia realizacji grantu: 30 czerwca 2025 roku

Protokół oceny i odbioru grantu zostaje przekazany do 31 października 2025 r. do Zespołu ds. Nauki. Drugi egzemplarz protokołu wraz z rozliczeniem poniesionych wydatków oraz sprawozdaniem merytorycznym kierownika grantu pozostaje w jednostce, w której realizowany jest grant.

 

Koła naukowe będące beneficjentami konkursu zobligowane są do prezentacji osiągniętych rezultatów podczas Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK.