Logo HR

INFORMACJE OGÓLNE

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez Politechnikę Warszawską logo HR Excellence in Research (logo HR).

Europejska Karta Naukowca jest dokumentem opisującym prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.
Kodeks Postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Przyznanie logo HR jest jednym z działań KE nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy        i karier naukowców w Europie i tym samym zwiększenie ich mobilności.

Posiadanie logo HR, oznacza m.in.:

• wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne              z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),

• podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,

•premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),

• premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach           i programach MNiSW.

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Do współpracy z Zespołem, Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR.

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską logo HR będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW. Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy będzie ankieta skierowana do pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych, naukowo – badawczych, naukowo – technicznych.

Liczymy na zaangażowanie Państwa w podzieleniu się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy                    w Politechnice Warszawskiej.

Państwa głos w ankiecie, to głos w ważnym dla naszej Uczelni działaniu !

  

PRACE WDROŻENIOWE

  

16 stycznia 2018 r.

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej podpisuje i wysyła deklarację poparcia (.pdf) dla zasad i zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie (.pdf) postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

05 lutego 2018 r.

Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji, informując o wszczęciu procedury ubiegania się przez Politechnikę Warszawską o logo HR Exellence in Research (pismo KE) (.pdf) .

05 lutego – 27 kwietnia 2018 r.

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej inicjuje działania mające na celu włączenie społeczności akademickiej w proces wdrożenia logo HR.
W ramach podjętych inicjatyw można wymienić:

  1. Wysłanie informacji do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, przybliżających proces ubiegania się o logo HR,
  2. Zainicjowanie procesu powołania Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR wskazanych przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych PW,
  3. Przeprowadzenie spotkań mających na celu ustalenie planu wdrożenia.

14 maja 2018 r.

JM Rektor Politechniki Warszawskiej wydaje decyzję w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia (.pdf)                w Politechnice Warszawskiej zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu został powierzony prof. dr hab. inż. Wojciechowi Wawrzyńskiemu Prorektorowi ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej.

 

Harmonogram prac Zespołu:

przygotowanie ankiety,

przygotowanie analizy aktów prawnych.

06.06.2018 r.

Spotkanie pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego Prorektora ds. ogólnych,                  Prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza Prorektora ds. Nauki oraz dr Małgorzaty Sidor – Rządkowskiej Przewodniczącej Zespołu ds. wdrożenia logo HR.

Celem spotkania było przybliżenie założeń planowanego wdrożenia, korzyści płynących z uzyskania logo HR oraz przedstawienie działań dotychczas zrealizowanych i pozostających do realizacji przy współudziale powołanych Pełnomocników.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Zespołu oraz Pełnomocnicy ds. wdrożenia logo HR.

Pełnomocnicy ds. wdrożenia logo HR w Politechnice Warszawskiej

Wydział

Imię i Nazwisko Pełnomocnika

Administracji dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
Architektury mgr Agata Jaskółka
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku dr inż. Mariola Nowacka
Chemiczny dr hab. inż. Marek Gliński
Elektroniki i Technik Informacyjnych  mgr Grzegorz Mańko
Elektryczny dr hab. inż. Dariusz Baczyński, mgr Marzena Szafarowicz
Fizyki Martyna Galanciak
Geodezji i Kartografii mgr inż. Jakub Markiewicz
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inż. Środowiska dr inż. Jarosław Olszak
Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr hab. inż. Andrzej Krasiński
Inżynierii Lądowej  dr inż. Tomasz Piotrowski
Inżynierii Materiałowej dr inż. Bartosz Michalski
Inżynierii Produkcji dr inż. Robert Biernacki
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku dr inż. Mariola Nowacka
Matematyki i Nauk Informacyjnych  prof. dr hab. Janina Kotus
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  dr inż. Antoni Kopyt
Mechatroniki mgr Anna Poskrobko
Samochodów i Maszyn Roboczych mgr inż. Krzysztof Ćwik
Transportu dr hab. inż. Jarosław Korzeb
Zarządzania dr inż. Danuta Rojek

do 08.06.2018 r.

przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród członków Zespołu, zgłaszanie uwag i wprowadzanie ewentualnych korekt,

uruchomienie badania: przesłanie do Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR narzędzia w wersji właściwej (ankieta on-line),

do 11.06.2018 r.

rozesłanie zaproszeń do badania do badanej populacji pracowników,

do 18.06.2018 r.

pierwszy monit (przypomnienie o badaniu z prośbą o wypełnienie, wysyłany z systemu ankietowego),

do 25.06.2018 r.

drugi monit (j.w.),

do 30.06.2018 r.

przeprowadzenie ankiety, zamknięcie badania.

  

Przydatne linki:

Euraxess