HRS4R-LOGO HR

Informacje ogólne

Europejska Karta Naukowca jest dokumentem opisującym prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To prestiżowe wyróżnienie Komisja Europejska przyznaje instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym sprzyjające warunki pracy, rozwoju kariery, mobilności a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. 

Zespół wdrażający i pełnomocnicy

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w składzie:

Przewodnicząca Zespołu:

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

Członkowie Zespołu:

1) prof. dr hab. inż. Roman Barlik

2) mgr Agnieszka Dymicka

3) dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska;

4) mgr inż. Maciej Kachniarz

5) mgr Grażyna Kosikowska

6) mgr Agata Kujawa

7) prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski;

8) dr hab. Sylwester Robak;

9) dr Aleksandra Wycisk.

Harmonogram prac

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską wyróżnienia HR będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW.