HRS4R-LOGO HR

Informacje ogólne

Europejska Karta Naukowca

To dokument opisujący prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. 

Wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

To prestiżowe wyróżnienie Komisja Europejska przyznaje instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym sprzyjające warunki pracy, rozwoju kariery, mobilności a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. 

Zespół wdrażający i pełnomocnicy

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Do współpracy z Zespołem, Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR. 

Przewodnicząca Zespołu:

dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska

Członkowie Zespołu:

1) prof. dr hab. inż. Roman Barlik

2) mgr Agnieszka Dymicka

3) dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska

4) mgr inż. Maciej Kachniarz

5) mgr Grażyna Kosikowska

6) mgr Agata Kujawa

7) prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski

8) dr hab. Sylwester Robak

9) dr Aleksandra Wycisk-Ficek

Harmonogram prac

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską wyróżnienia HR będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW.

Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy będzie ankieta skierowana do pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych, naukowo – badawczych, naukowo – technicznych.

Liczymy na zaangażowanie Państwa w podzieleniu się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy w Politechnice Warszawskiej.

Państwa głos w ankiecie, to głos w ważnym dla naszej Uczelni działaniu!

Europejska Karta Naukowca w PW

Badanie zrealizowane przez Zespół ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych przy współpracy z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW