Terminy składania raportu rocznego z programu "Doktorat wdrożeniowy"

Załącznik nr 3 - raport roczny (.docx) Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz Rozporządzeniem zmieniającym MNiSW z dn. 13 marca 2018 r.  należny złożyć raport roczny z wykorzystania środków finansowych w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" w terminach:

  • do dnia 28 września 2018 r. w Zespole ds. Nauki
  • do dnia 8 października 2018 r. w MNiSW.

Z ministerstwa otrzymaliśmy informację o trwających pracach nad uruchomieniem modułu dającego możliwość przygotowania raportu rocznego w systemie informatycznym OSF. W sytuacji, w której moduł nie zostanie uruchomiony obowiązywać będzie wersja papierowa raportu rocznego.

W przypadku składania raportu rocznego w wersji papierowej należy:

  1. Wypełnić formularz raportu w  dokumencie WORD (dołączonym do niniejszej wiadomości i dostępnym na stronie Zespołu https://www.znn.pw.edu.pl/Konkursy-i-programy/Programy/Doktorat-wdrozeniowy/Formularze
  2. Wydrukować w dwóch egzemplarzach część A raportu i opatrzeć pieczęcią jednostki i podpisem kierownika jednostki,
  3. Wydrukować raport w dwóch egzemplarzach i opatrzeć pieczęcią jednostki,  podpisem kierownika jednostki oraz pełnomocnika kwestora,

i  złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 28. września 2018 roku. 

Zespół ds. Nauki dostarczy raport do Ministerstwa.

W przypadku składania raportu rocznego w systemie OSF należy:

  1. Wypełnić formularz w systemie OSF,
  2. Wygenerować wersję roboczą wniosku:

a) część A załącznika w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęcią  jednostki i podpisem kierownika jednostki,

b) wniosek w jednym egzemplarzu opatrzony pieczęciami jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora,

i złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 28. września 2018 roku.

Zespół ds. Nauki dostarczy część A raportu do Ministerstwa.