Ogłoszenie wyników II edycji konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

MNiSW na swojej stronie publikuje listę wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywna ocenę.

Z Politechniki Warszawskiej pozytywna oceną otrzymał:

  • Wydział Inżynierii Materiałowej
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  • Wydział Mechatroniki
  • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  • Wydział Chemiczny 

Komunikat MNiSW

Jednostka, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych i przeprowadzeniu rekrutacji na studia doktoranckie, składa do MNiSW  informacje niezbędne do przekazania środków finansowych na realizację programu. Szczegółowy zakres informacji określa załącznik nr 2 do załączonego rozporządzenia. W odniesieniu do roku ubiegłego część B załącznika nr 2 została uzupełniona o dodatkowe elementy:

a) planowaną tematykę rozpraw doktorskich osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu,

b) imiona i nazwiska osób proponowanych na opiekunów naukowych osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu.

 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia wraz z:

a) oświadczeniem jednostki o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji złożonych w systemie (oświadczenie powinno się generować z systemu OSF),

b) kopią dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu,

c) kopią oświadczenia osoby, o której mowa w pkt b), o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 14. września 2018 r.

 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt c, obowiązujące w ubiegłym roku przekazałam (w związku z wprowadzonym RODO) do oceny Inspektorowi Danych Osobowych PW.