Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków do Rady Narodowego Centrum Nauki.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

Umieszczamy szablony dokumentów z możliwością ich wykorzystania:

Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”, zgłaszają:

 1. Podmioty będące jednostkami naukowymi posiadające co najmniej kategorię A – mogące zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki.
 2. Podmioty reprezentujące środowisko naukowe – mogące zgłosić po dwóch kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady zawiera:

 1. wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;
 2. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;
 3. dorobek naukowy oraz informacje o aktywności naukowej kandydata (w zgłoszeniu prosimy wskazać liczbę publikacji wraz z liczbą cytowań);
 4. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Rady (do zgłoszenia prosimy dołączyć wykaz zrealizowanych/realizowanych projektów badawczych);
 5. uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz znajomości przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem Rady.

Członkiem Rady może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947);
 5. nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ww. ustawie.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk albo instytutu badawczego;
 3. Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii Umiejętności;
 4. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 5. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Zespole Identyfikującym Członków Rady;
 2. Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 3. Komitecie Polityki Naukowej;
 4. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 5. organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki(Dz. U. z 2018 r. poz. 947).

Podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zgłoszenia, należy złożyć w Zespole ds. Nauki w terminie do dnia 17.07.2018 r.

Zgłoszenia kandydatów do MNiSW należy przesyłać drogą pocztową w terminie do 20 lipca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Zespół Identyfikujący”
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem „Rada NCN”

Szczegółowe informacje o konkursiehttps://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki_20180621.html