MNiSW zaprasza do składania wniosków o wpis na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

MNiSW ogłasza otwarty nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

 Wnioski można składać na nowo planowane przedsięwzięcie, bądź już istniejące wskazując w tej sytuacji wniesienie wartości dodanej poprzez np.: rozbudowę, modernizację, włączenia w już istniejące struktury. 

Wnioski z podpisem osoby sporządzającej, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, pełnomocnika Kwestora należy złożyć w Zespole ds. Nauki w terminie do dnia 06 czerwca 2018r.

W projekcie Ustawy 2.0 można odnaleźć zapis mówiący, iż: „ W ramach środków finansowych, o których mowa w art.366 pkt 4 lit.b (przyp.: a więc inwestycji związanych z działalnością naukową), co najmniej 50% środków przeznacza się na finansowanie infrastruktury wpisanej na Mapę stanowiącą wykaz istniejącej lub planowanej strategicznej infrastruktury badawczej”.

Również jednym z pięciu kryteriów branych pod uwagę przy przyznawaniu środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową, będzie kryterium wpisu na PMDIB.

Komunikat MNiSW oraz wzory wniosków w wersji polskiej i angielskiej dostępne są: http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-12-kwietnia-2018-r-o-otwartym-naborze-wnioskow-o-wpisanie-przedsiewziecia-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-drogowa-infrastruktury-badawczej.html