Informacja dotycząca sposobu realizacji inwestycji

MNiSW informuje, że po otrzymaniu decyzji przyznającej środki finansowe z budżetu państwa na wnioskowaną inwestycję należy:

-rozpocząć procedury przetargowe  zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

-podpisać umowę z wykonawcą,

- złożyć w ministerstwie  harmonogram płatności – najpóźniej do 30 listopada roku, na który została przyznana dotacja oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą (jeżeli wysokość przyznanych środków finansowych przekracza 3.000.000 zł).

Należy pamiętać, ze dotacja musi zostać wykorzystana w kwocie i w roku wskazanym w decyzji. Oznacza to , że na dzień 31 grudnia na rachunku bankowym wnioskodawcy powinno pozostać 0 zł. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji inwestycji wymagają zgody Ministra.

Jeżeli realizacja inwestycji trwa dłużej niż rok, to do 28 lutego, następnego roku należy złożyć raport roczny (w wersji papierowej lub przez e-PUAP).

Równie ważny jest wkład własny na inwestycję. Jeśli we wniosku był deklarowany, to należy go wykazać w raporcie rocznym i końcowym.

Zakończenie inwestycji następuje w chwili przyjęcia całego asortymentu na stan środków trwałych jednostki i wystawienie dokumentu OT.

Następnie Wnioskodawca ma 60 dnia na złożenie raportu końcowego (wersja papierowa lub przez e-PUAP) z wykorzystania środków finansowych na naukę.

Szczegółowe informacje oraz podstawy prawne i dane kontaktowe do pracowników ministerstwa dostępne są w KOMUNIKACIE