Przepisy dotyczące stopni naukowych

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (.pdf) (Dz. U. nr 164 z dnia 27 lipca 2005 r. poz. 1365, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy (.pdf) - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy (.pdf) – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198)
 4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy (.pdf) – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1311)
 5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. (.pdf)  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm)
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. (.pdf)  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk ( Dz. U. 2016 poz. 882)
 7. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy (.pdf) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. (.pdf) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 9. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. (.pdf) Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)
 10. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. (.pdf) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

 
Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. (.pdf) . w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. nr 179, poz. 1066)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. (.pdf)  zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 165)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (.pdf)  w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 Nr 15, poz. 128)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. (.pdf)  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2005, nr 252, poz. 2125)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. (.pdf)  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2006, nr 153 poz. 1094)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (.pdf)  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 r. nr 204 poz.1200)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (.pdf)  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 14 października 2014 r. poz. 1383)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. (.pdf)  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (.pdf)  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (.pdf)  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2017, poz.271)
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (.pdf) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. (.pdf) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. 2017, poz.764).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. (.pdf) w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. 2016, poz. 1022)
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (.pdf)  w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim , postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 206, poz. 1219)
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. (.pdf)  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 990)
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. (.pdf) w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2013, poz. 1571)
 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 września 2018 r. (.pdf) w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1838)
 18. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. (.pdf) w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 179 poz. 1067)
 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 września 2018 r. (.pdf) w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. 2018, poz. 1877)
 20. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (.pdf)  w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196 poz. 1165)
 21. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. (.pdf)  w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. nr 179 poz. 1065)
 22. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2018 r. (.pdf) . w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818)
 23. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 21 września 2018 r. (.pdf) w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018, poz. 1937)

 
Akty prawne Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczący postępowań o awans naukowy prowadzonych na zasadach dotychczasowych po dniu 30 września 2019 r.

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie procedowania postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. (.pdf)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ( M. P. 2011 nr 14 poz. 149 (.pdf) ).

  

Podstawy prawne uznawania dokumentów o wykształceniu z poszczególnych krajów - https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

 

Instytucją właściwą w sprawach uwierzytelniania dokumentów jest obecnie:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Tel. +48 22 390 35 00

Fax. +48 22 826 28 23

e-mail: biuro@nawa.gov.pl

NIP 5272820369 REGON 368205180

Kancelaria NAWA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 -16:30.

  

Uchwały Senatu

 1. Uchwały nr 415/XLVII/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. (.pdf)  w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej
 2. Uchwała Senatu 75/XLIX/2017 z dnia 22 marca 2017 r. (.pdf) w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu wydawania przez Politechnikę Warszawską dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski
 3. Uchwała nr 183/XLIX/2018 (.pdf) Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniającego uchwałę nr 75/XLIX/2017 senatu PW w sprawie dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu wydawania przez Politechnikę Warszawską dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski
 4. zał. nr 1 (.pdf)
 5. zał. nr 2 (.pdf)

      6. Uchwała Senatu PW nr 392/XLIX/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

      7. Załącznik do US nr 392/XLIX/2019

      8. Uchwała Senatu PW nr 393/XLIX/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie o nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z niej i sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

        9.

do US nr 393/XLIX/2019

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie Rektora PW Nr 45 z dnia 5 grudnia 2011 r. (.pdf)  w sprawie ustalenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału, odpisu oraz duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego, a także odpisu dyplomu doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język obcy
 2. Zarządzenie Rektora PW nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.  w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu wydawania i przechowywania przez PW odpisów tych dyplomów 

Decyzje

 1. Decyzja Rektora nr 132/2017 z dnia 11/07/2017 (.pdf) w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego

Komunikaty

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (.pdf) w sprawie możliwości pobierania opłat od osób ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora