Nagrody Rektora

1) Czy można wnioskować jednocześnie o nagrodę Rektora PW i o inną nagrodę np. MNiSW lub Prezesa Rady Ministrów?

Przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Poz. 1462) nie odnoszą się do kwestii nagród przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Należy zauważać, ze proces przyznawania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz Prezesa Rady Ministrów to dwa odrębne postępowania nagrodowe prowadzone przez dwa odrębne organy uprawnione do ich przyznawania w odrębnych trybach.

W konsekwencji przepisy ww. rozporządzenia nagrodowego dla nauczycieli akademickich procedowane w MNiSW nie wykluczają możliwości ubiegania się o nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

Regulamin przyznawania nagród rektora PW dla nauczycieli akademickich §9 nie wyklucza ubiegania się o inne nagrody. 

  

2) Czy udział % w dziele i udział % w nagrodzie zespołowej dotyczy także współtwórcy spoza PW i osoby nie będące n-a.

§10 Regulaminu przyznawania nagród Rektora PW dla nauczycieli akademickich- Wysokości nagród dla poszczególnych osób w nagrodzie zespołowej odpowiadają procentowemu udziałowi w nagrodzie wskazanemu we wniosku,z tym że wysokość nagrody dla członka zespołu nie może być wyższa od nagrody indywidualnej tego samego stopnia.

 

3) Czy osoba, która nie jest w chwili składania wniosku pracownikiem PW, a pracowała np. przy projekcie, który jest przedmiotem wniosku, otrzymuje nagrodę pienieżną?

Nauczyciel akademicki powinien być pracownikiem PW na dzień złożenia wniosku i wypłaty nagrody - § 8 ww Regulaminu.

  

4) Wniosek za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych („Złota  Kreda”) – czy wystarczy wniosek z Wydziału i Lista nagrodzonych z Samorządu Studentów Uczelni i czy wymagana jest dodatkowa opinia?

Tak, wymagana jest opinia studentów - § 1 ust. 2 pkt. c ww Regulaminu.

 

5) Publikacje – czy może ubiegać się kandydat o nagrodę Rektora PW, jeśli nie przypisał w corocznie składanym oświadczeniu osiągnięć dla PW?

Nagrody Rektora PW mogą być przyznane wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w związku z praca w Politechnice Warszawskiej - § 8 ust. 1 ww Regulaminu.

   

6) Czy emeryt PW, który pracował przy projekcie i występuje jako współautor w publikacji otrzymuje nagrodę pieniężną?

Nauczyciel akademicki, który jest emerytem otrzymuje dyplom - § 8 ust. 6 ww Regulaminu.

 

7) Czy można składać wniosek o nagrodę (czy są przyznawane nagrody) za publikacje i projekty realizowane w ramach  i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? 

Nagrody Rektora PW maga być przyznane nauczycielom akademickim za osiągnięcia uzyskane w związku z praca w Politechnice Warszawskiej w ostatnich dwóch latach - § 8 ww Regulaminu.