Nagrody Rektora PW

Informacje ogólne:

Nagrody Rektora PW mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w Politechnice Warszawskiej.

Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę za wybitne osiągnięcia nie częściej niż raz na dwa lata w danej kategorii nagrody za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

Kryteria przyznawania: 

Nagrody Rektora PW dla nauczycieli akademickich przyznawane są za:

1. Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane:

 • prestiżowymi publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badan,
 • pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu,
 • wyróżnionymi rozprawami doktorskimi lub wyróżniającymi się rozprawami habilitacyjnymi;

2. Osiągnięcia dydaktyczne, w szczególności za:

 • konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia, poziomu prac dyplomowych,
 • autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników dydaktycznych lub programów nauczania,
 • wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych potwierdzone m.in. opiniami studentów (tzw. "Złota Kreda");

3. Całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;

4. Wyróżniające się osiągnięcia organizacyjne w związku z działalnością w PW uzyskane w ostatnim roku akademickim, które wpłynęły  na poprawę:

 • jakości badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej,
 • jakości kształcenia poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia,
 • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.     

Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się - w przypadku nagród za:

1. osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne:

 • wybrane publikacje, tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody,
 • opinie lub recenzje (co najmniej jedna) opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym,
 • opinie (co najmniej jedna) opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nagrody, przygotowane przez osoby wyznaczone przez kierownika jednostki, w przypadku wniosków o nagrody ze Studium         Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteki Głównej
 • oświadczenie kandydata o jego procentowym udziale w dziele w przypadku wniosku o nagrody indywidualną za osiągnięcia zawarte we wspólnych publikacjach lub innych wspólnych dokonaniach;

2. osiągnięcia naukowe - wyróżniające się doktoraty i habilitacje:

 • rozprawy habilitacyjne lub doktorskie,
 • recenzje,
 • uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
 • uchwały Rady Wydziału o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej;

3. wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych "Złota Kreda"- opinie Samorządu Studentów;

4. całokształt dorobku:

 • wykaz osiągnięć naukowych w PW,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych w PW,
 • wykaz osiągnięć organizacyjnych w PW,
 • opinie o dorobku kandydata (co najmniej jedna) opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem  nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się tytułem naukowym.

Termin składnia wniosków: do 31 marca każdego roku do Zespołu ds. Nauki.