Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk

Informacje ogólne:

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk są corocznymi nagrodami indywidualnymi za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk technicznych.

Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekraczali 45 roku życia.

Prace będące przedmiotem Nagrody muszą być opublikowane nie dawniej niż w ciągu ostatnich 4 lat kalendarzowych, nie wliczając w to roku przyznawania Nagrody.

Z wnioskami mogą wystąpić członkowie Wydziału oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy Wydziale, a także rady wydziałów posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych.

Osoba lub instytucja może zgłosić tylko jednego kandydata.

Do wniosku załącza się :

  • wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, jeśli wnioskodawcą jest rada wydziału;
  • streszczenie pracy (lub krótka informacja o cyklu prac) w języku polskim i angielskim (maksymalnie 1 strona, 1800 znaków);
  • egzemplarz pracy (lub cyklu prac) zgłoszonej (zgłoszonych) do Nagrody;
  • inne dokumenty istotne dla oceny wniosku.

Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia danego roku.