Nagrody

28 lutego 2018 r. - termin składania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów, dla osób, którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki został nadany w miesiącu grudniu poprzedniego roku.

12 marca 2018 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę MNiSW.

31 marca 2018 r. - termin składania do MNiSW wniosków o nagrodę MNiSW.

31 marca 2018 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę Rektora PW.

      

UWAGA - Wnioski należy składać właściwym ministrom w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego ministra.